Apdorojama...

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ir išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos; 1 Darbo dienos

Kaina: 4.05 EUR; 6.08 EUR

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

PAS20726

Teikėjas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ir išrašų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti duomenis apie save tvarkomus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre. Pareiškėjo (fizinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Informatikos ir ryšių departamentas) pateikiami pareiškėjui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba teikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis užsienyje, prašymą ir kitus būtinus dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę. Pareiškėjo (juridinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių departamentui pateikiami juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas Informatikos ir ryšių departamentui gali būti pateikiamas valstybės įmonėje Registrų centre. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigos paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui pateikia paštu, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Pažymą ar išrašą atsiimti galima fiziniam asmeniui ar jo atstovui, juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą, gauti registruotu paštu prašyme nurodytu adresu arba pažyma ar išrašas pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) pažyma išsiunčiama registruotu paštu. Jeigu fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas buvo pateiktas valstybės įmonei Registrų centrui, Informatikos ir ryšių departamentas automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais perduoda pažymos duomenis Valstybės įmonei Registrų centrui, kuris šiuos duomenis pateikia Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) pažymoje.

Administracinė paslauga yra galutinė, išduodant pažymą ar išrašą, tarpinė - teikiant pažymos duomenis valstybės įmonei Registrų centrui, išduodančiam Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį) pažymą. Pažymoje ar išraše fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) nurodomi pagal pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pagal prašyme nurodytą vieną pažymos ar išrašo gavimo tikslą teikiamas viena pažyma ar išrašas, neribojant egzempliorių kiekio. Pareiškėjams sudaroma galimybė tikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą (prašymo užregistravimo, pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo datą ir laiką). Juridinio asmens vadovas, pasirinkęs elektroninį prašymo pateikimo būdą per elektroninių paslaugų portalą, elektroninių paslaugų portale gali įgalioti (arba atšaukti įgaliojimą) kitą asmenį pateikti prašymą Informatikos ir ryšių departamentui. Pateikus prašymą dėl pažymos apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų procedūroje ar pažymos apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūroje, išdavimo elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, juridinio asmens vadovo, ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir juridinio asmens buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, sutikimai teikti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkomus jų duomenis įgaliotiems asmenims pateikiami ir atšaukiami elektroniniu būdu elektroninių paslaugų portale. Detalesnė informacija apie pažymų ir išrašų teikimą pateikiama Informatikos ir ryšių departamento interneto svetainėje adresu: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos

Paslaugos teikimo procesas nurodytas elektroninės paslaugos teikimo schemose

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/vHQgxeujLp
Lietuvos Respublikos Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.C511E34B145B
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.06B775BD45C3
Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių sąrašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio
20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro
informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 815 redakcija)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D8C59A1D6096
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir
duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 5V-68 „ Dėl Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo
taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.686431320CEA/ueCFzBRdvU
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkos aprašas, patvirtintas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 5V-111 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c65b8db0513a11e5b0f2b883009b2d06
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teistumo informacijos tvarkymo skyrius
Skyriaus vedėjas
tel. +37052717077
donatas.valiukas@vrm.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasŠventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internetehttp://www.ird.lt
Darbo laikasPriėmimo skyriaus darbo laikas I-III 8-12 val. ir 12.45-17 val. IV 8-12 val. ir 12.45-18 val. V 8-12 val. ir 12.45-15.45 val.
Įmonės kodas188774822
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus miesto sav., Vilnius, Šventaragio g. 2, LT-01510
Interneto svetainė:
Bendrais klausimais (8 5) 271 7177 Piliečių aptarnavimo ir pažymų išdavimo klausimais: (8 5) 271 7257; (8 5) 271 8656 (8 5) 271 8473. Informacija telefonu (8 5) 271 8655, el. p.: ird@vrm.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 4.05 EUR
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras: Bendra tvarka. Detalios paslaugų teikimo kainos nurodytos kainoraštyje.
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmokos kodas:
Įmonės kodas: 188774822
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT317300010099475423
Paslaugos suteikimo kaina: 6.08 EUR
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras: Skubos tvarka. Pažyma ar išrašas teikiami, jeigu jį rengiant nereikia patikslinti ar papildyti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų. Neatlygintinai skubos tvarka išrašas neišduodamas. Detalios paslaugų teikimo kainos nurodytos kainoraštyje.
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Įmokos kodas:
Įmonės kodas: 188774822
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT317300010099475423