Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atvejai, dėl kurių interesantas gali kreiptis:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas); Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

2.1. įmonė pateikia prašymą išbraukti iš licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2.2. pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

2.3. pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

2.4. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas, kai įmonė, sustabdžiusi licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas; Licencijos galiojimas sustabdomas 3 atveju ir jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas kai licencijos turėtojas pašalina priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas ir apie tai informuoja licenciją išdavusią instituciją.

5. Licencijos verstis mažmenine tabako gaminiais galiojimo panaikinimas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją „vieno langelio“ patalpas, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Pareiškėjas nurodo kokiu būdu norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atvejai, dėl kurių interesantas gali kreiptis:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas); Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

2.1. įmonė pateikia prašymą išbraukti iš licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2.2. pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

2.3. pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

2.4. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas, kai įmonė, sustabdžiusi licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas; Licencijos galiojimas sustabdomas 3 atveju ir jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas kai licencijos turėtojas pašalina priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas ir apie tai informuoja licenciją išdavusią instituciją.

5. Licencijos verstis mažmenine tabako gaminiais galiojimo panaikinimas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją „vieno langelio“ patalpas, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Pareiškėjas nurodo kokiu būdu norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo procesas:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas telefonu arba el. paštu, kad www.licencijavimas.lt , suvesti arba pakeisti tabako licencijos duomenys.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Rekomenduojamos formos pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (pagal Taisyklių 18.1.1.1 – 18.1.
 2. punktuose nurodytus reikalavimus).
 3. Tabako kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi Įmonė). Norint patikslinti licenciją:
 4. Rekomenduojamos formos paraiška.
 5. Licencijos originalas, jeigu buvo išduota popierinė licencija. Norint panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą:
 6. Rekomenduojamos formos paraiška;
 7. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą. Norint panaikinti licencijos galiojimą:
 8. Rekomenduojamos formos paraiška;
 9. Licencijos originalas (jei licencija išduota popierine forma).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISSandra BartkienėVietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37042559773
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
  Adresas internetewww.akmene.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188719391
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642557133
  Veiksmas:Per 3 d. d. nuo išdavimo išsiunčiamas patvirtinimas interesantui apie elektroninės licencijos išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Patikslinama licencija.
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos