Apdorojama...

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus:
1. Įmonės, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi:
-turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
-būti nepriekaištingos reputacijos;
-būti tinkamos finansinės būklės;
-turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.
2. Valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus, kuriuos turi atitikti įmonės, siekiančios gauti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla; jie turi būti proporcingi ir nediskriminuojantys.
Vežėjo naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijos kopiją išduoda ta pati institucija, kuri išdavė licenciją. Viena licencijos kopija gali būti susieta tik su viena kelių transporto priemone.
Kelių transporto priemonė, kuriai išduodama licencijos kopija, turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus.
Kelių transporto priemonei gali būti išduota tik viena licencijos kopija.
Licencija išduodama dešimčiai metų. 
Licencijos kopija išduodama iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Laikoma, kad licencijos ar licencijos kopijos yra išduotos nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo išduoti licenciją priėmimo. Licencijas išduodanti institucija, priėmusį sprendimą išduoti licenciją ar licencijos kopiją, licencijos duomenis įrašo Valstybės įmonės Registrų centro sukurtoje ir administruojamoje valstybės informacinėje sistemoje, skirtoje duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema), ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemoje „Vektra“ (toliau – Lietuvos vežėjų informacinė sistema), o licencijos kopijos duomenis – Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.
Pratęsiant licencijos galiojimą, licencijas išduodanti institucija vežėjui, jeigu jis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, išduoda naują licenciją, kurioje įrašytas naujas galiojimo laikotarpis ir esamas licencijos numeris.
Licencijos ar licencijos kopijos pakeitimas atliekamas kai reikia pakeisti duomenis licencijoje ar licencijos kopijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita) ir vežėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę. Apie licencijoje ar licencijos kopijoje nurodytų duomenų pasikeitimą vežėjas privalo pranešti licenciją išdavusią instituciją, per 5 darbo dienas.
Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 2) vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta;
3) vežėjas, kuris nėra fizinis asmuo, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia savo veiklą;
4) vežėjas bankrutavo;
5) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;
6) paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys.
Licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos kopiją;
2) vežėjas, siekdamas gauti licencijos kopiją, pateikė duomenis, žinodamas, kad jie neteisingi;
3) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos kopijos galiojimo panaikinimą arba kuriam buvo sustabdytas licencijos kopijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;
4) licencija panaikinama.
Vežėjas visus dokumentus ir informaciją gali pateikti tiesiogiai, per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt).

Suteikimo trukmė: Licencijos ir jų kopijos išduodamos arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jas išduoti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos ir jos kopijų neišdavimas ar motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją ir jos kopijas nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas licencijos ir jos kopijų išdavimu.
Licencijos ar licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims atliekamas per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.
Licencijos ar licencijos kopijos galiojimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

Kaina: Gavėjo pavadinimas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 52743
Atlyginimo už paslaugas gavėjo banko duomenys (pasirinktinai):
Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000;
Nr LT78 7290 0000 0013 0151, AB „ Citadele" bankas, banko kodas 72900;
Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB  SEB bankas, banko kodas 70440;
Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, AB  Šiaulių bankas, banko kodas 71800;
Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas), banko kodas 40100;
Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), banko kodas 21400;
Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, UAB  Medicinos bankas, banko kodas 72300.
 
Licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas – 68 Eur.
Licencijos kopijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas – 35 Eur.
Licencijos ar licencijos kopijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur.

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas
Licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais suteikia teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje.
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus:
1. Įmonės, kurios verčiasi profesine vežimo kelių transportu veikla, turi:
-turėti faktinę ir nuolatinę buveinę valstybėje narėje;
-būti nepriekaištingos reputacijos;
-būti tinkamos finansinės būklės;
-turėti reikalaujamą profesinę kompetenciją.
2. Valstybės narės gali nustatyti papildomus reikalavimus, kuriuos turi atitikti įmonės, siekiančios gauti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla; jie turi būti proporcingi ir nediskriminuojantys.
Vežėjo naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijos kopiją išduoda ta pati institucija, kuri išdavė licenciją. Viena licencijos kopija gali būti susieta tik su viena kelių transporto priemone.
Kelių transporto priemonė, kuriai išduodama licencijos kopija, turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus.
Kelių transporto priemonei gali būti išduota tik viena licencijos kopija.
Licencija išduodama dešimčiai metų. 
Licencijos kopija išduodama iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
Laikoma, kad licencijos ar licencijos kopijos yra išduotos nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo išduoti licenciją priėmimo. Licencijas išduodanti institucija, priėmusį sprendimą išduoti licenciją ar licencijos kopiją, licencijos duomenis įrašo Valstybės įmonės Registrų centro sukurtoje ir administruojamoje valstybės informacinėje sistemoje, skirtoje duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema), ir Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemoje „Vektra“ (toliau – Lietuvos vežėjų informacinė sistema), o licencijos kopijos duomenis – Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje.
Pratęsiant licencijos galiojimą, licencijas išduodanti institucija vežėjui, jeigu jis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, išduoda naują licenciją, kurioje įrašytas naujas galiojimo laikotarpis ir esamas licencijos numeris.
Licencijos ar licencijos kopijos pakeitimas atliekamas kai reikia pakeisti duomenis licencijoje ar licencijos kopijoje (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita) ir vežėjas pateikia nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę. Apie licencijoje ar licencijos kopijoje nurodytų duomenų pasikeitimą vežėjas privalo pranešti licenciją išdavusią instituciją, per 5 darbo dienas.
Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą; 2) vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta;
3) vežėjas, kuris nėra fizinis asmuo, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia savo veiklą;
4) vežėjas bankrutavo;
5) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;
6) paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys.
Licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos kopiją;
2) vežėjas, siekdamas gauti licencijos kopiją, pateikė duomenis, žinodamas, kad jie neteisingi;
3) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos kopijos galiojimo panaikinimą arba kuriam buvo sustabdytas licencijos kopijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;
4) licencija panaikinama.
Vežėjas visus dokumentus ir informaciją gali pateikti tiesiogiai, per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt).

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą.
2. Asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.
3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją.
4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
4.1. juridiniai asmenys – metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
4.2. viešojo sektoriaus subjektai – metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4.3. fiziniai asmenys – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtintų 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1434 priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą, kurioje nurodyto turto ir suteiktų paskolų sumos turi būti pagrįstos sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais arba trečiųjų asmenų rašytiniais patvirtinimais, kurių kartu su nuosavo kapitalo ataskaita pateikti nereikia, tačiau privaloma pateikti nuosavo kapitalo sudėtį įrodančius dokumentus.
5. Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį dokumentą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje.
6. Sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jos kopiją.
7. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta (toliau – buveinė), jeigu vežėjas yra fizinis asmuo.
Vežėjas turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą į paslaugos aprašyme nurodytą sąskaitą.
 
Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti licencijos/licencijos kopijos galiojimą, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą. 
2. Sumokėtos nustatyto dydžio valstybės rinkliavos į paslaugos aprašyme nurodytą sąskaitą pateisinamąjį dokumentą. 
Vežėjas, pageidaujantis pakeisti licenciją ar licencijos kopiją, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai:
1. Nustatytos formos užpildytą prašymą.
2. Dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Vežėjas turi sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą į paslaugos aprašyme nurodytą sąskaitą.
 
Vežėjas, pageidaujantis panaikinti licencijos ar licencijos kopijos galiojimą, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai nustatytos formos užpildytą prašymą.
 

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:LT:PDF 
 
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.65AD818F5F9C/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CFF1A6A8BF9/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Marina Gražina Beinarienė,
8 385) 37187 Sėlių a. 22, Zarasai, 305A kab., el. paštas [email protected]
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Ramutė Gaidamavičienė (8 385) 37101, el. paštas [email protected]
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai, Zarasų
Adresas internetewww.zarasai.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. +370 385 37 188
Mob. +370 672 35729 
Faks. +370 385 37 172
[email protected]