Apdorojama...

Prašymo forma išduoti ir pratęsti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimą

Išduodami Eksporto leidimai, suteikiantys subjektams (asmenims) (teisės aktais nustatytais atvejais) teisę eksportuoti pirmos, antros ir trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas ir galiojimas, pratęsiamas Eksporto leidimų galiojimas.

Suteikimo trukmė: 15 d. d.

Kaina: Valstybės rinkliava už eksporto leidimo išdavimą – 90 Lt

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Subjektas, norintis gauti ar pratęsti eksporto leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus.
2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46).
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1).
2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp
Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL 2005 L 202, p. 7).
2011 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 225/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles.
Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas
(Žin., 1999, Nr. 55-1764; 2008, Nr. 65-2455, 2010, Nr. 145-7435).
Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 917 (Žin., 2011, Nr. 105-
4926).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Maura Olechnovič, Licencijų skyriaus vyriausioji
specialistė, tel. (8 5) 266 8091,
el. paštas: maura.olechnovic@ntakd.lt

Violeta Verseckienė, Licencijų skyriaus vedėja,
tel. 266 8091, el. paštas: violeta.verseckienė@ntakd.lt
Bendra informacija:
AdresasŠv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius
Adresas internetehttp: www.ntakd.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-17:00 Penktadieniais 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00 - 12:45
Įmonės kodas302610311
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A, LT-01312
Interneto svetainė:
(8 5) 266 8060, el. p.: ntakd@ntakd.lt