Apdorojama...

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Ši paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą globos (rūpybos) išmokai gauti.Užsakyti elektroninę globos (rūpybos) išmokos skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali šeimoje globojamo vaiko globėjas (rūpintojas) savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai arba turintis teisę gauti globos (rūpybos) išmoką pilnametis besimokantis asmuo, jei jis deklaravęs gyvenamą vietą toje savivaldybėje, kurios teritorijoje yra mokykla. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (520 Lt) globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio. Jeigu globojamas vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (260 Lt) išmoka per mėnesį.
Globos (rūpybos) išmoka neskiriama ir nemokama:
- jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu;
- jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
Dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai, mokėjimo, išskyrus tuos atvejus, kai vaiko globėju (rūpintoju) iki 2006 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai buvo paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų globos įstaiga, vaikų globėjai (rūpintojai) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, administraciją. Vaikų globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. įskaitytinai, kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją. Turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką pilnamečiai asmenys, besimokantys Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administraciją, o studijuojantys užsienio valstybių bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ar aukštosiose mokyklose – į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaravę gyvenamąją vietą, administraciją.
Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Dėl išmokų skyrimo kitais atvejais (pvz. kai globa (rūpyba) vaikui nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. kitoje savivaldybėje arba kai turi teisę išmoką gauti užsieniečiai ir kt.) kreipkitės savivaldybės, kuriai teiksite prašymą, administracijos nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už globos (rūpybos) išmokos skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-