Apdorojama...

Šalpos našlaičio pensijos skyrimas

Užsakyti elektroninę šalpos našlaičio pensijos skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę gauti šalpos našlaičio pensiją, arba našlaičio kitas iš tėvų, jei mirė tik vienas iš tėvų. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069). Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
Šalpos našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikams:
- nesukakusiems 18 metų;
- sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių ar bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose, tačiau ne vyresniems nei 24 metų;
- sukakusiems 18 metų, pripažintiems neįgaliaisiais iki 18 metų sukakties, jeigu jie visą laiką nuo šios dienos yra nedarbingi ar iš dalies darbingi.
Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 bazinės pensijos dydžio kiekvienam vaikui. Jeigu teisę gauti šią pensiją turi 4 ir daugiau vaikų, 1,5 bazinės pensijos skiriama visiems vaikams lygiomis dalimis.
Šalpos našlaičių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygos (nurodytos įstatymo 9 straipsnyje):
- šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos asmenims, neturintiems teisės gauti didesnių arba tokio pat dydžio pensijų ir (ar) pensijų išmokų, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį;
- asmeniui, turinčiam teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši pensija skiriama ir mokama nepaisant to, kad šis asmuo turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją ar (ir) valstybinę našlaičių pensiją už mirusį kitą iš tėvų (įtėvių)
- šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos nepaisant to, kad asmuo gauna šiame įstatyme nustatytas šalpos išmokas, išskyrus šalpos kompensaciją ir socialinę pensiją, paskirtą už tą mirusį maitintoją, už kurį asmuo turi teisę gauti ir šalpos našlaičių pensiją;
- šalpos našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos nepaisant to, kad mirusysis arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbtas mirusiu asmuo, kurio vaikai (įvaikiai) turi teisę gauti šalpos našlaičio pensiją, iki mirties ar paskelbimo mirusiu negyveno nuolat Lietuvos Respublikoje.
Šalpos pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų šalpos pensijai skirti pateikimo.

Dėl šalpos išmokų skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą bei kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi įtėvis, globėjas arba rūpintojas) kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už šalpos pensijos našlaičiui skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
– pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-