Apdorojama...

Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas

Užsakyti elektroninę išmokos neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę ją gauti.

Suteikimo trukmė: 1 mėn.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Išmokos neįgaliesiems skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl medicininio ir socialinio neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ (Žin., 1992, Nr. 16-444; 2006, Nr. 22-703) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr.A1-98 patvirtintu Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 43-1572).
Išmokos mokamos neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų.
Nedarbingais asmenimis laikomi:
- vaikai iki 18 metų (besimokantys bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų)
- nedirbantys neįgalieji, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi)
- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.
Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra darbingų šeimos narių.
Mokama kas mėnesį 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio išmoka pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti.
Išmokos skiriamos ir mokamos nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Išmokos skiriamos ir mokamos iki tol, kol atsiranda aplinkybių, turinčių įtakos mokėjimo nutraukimui: asmuo pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus stacionarinėje globos įstaigoje. Kai išmokos gavėjas augina vaiką, vyresnį negu 18 metų, besimokantį bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, išmokos skiriamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai. Kiekvienais naujais mokslo metais pareiškėjas ne vėliau nei per mėnesį nuo mokslo metų pradžios turi pateikti pažymą iš mokyklos. Baigiamaisiais mokymosi metais išmokos skiriamos iki tų mokslo metų pabaigos.

Dėl išmokų skyrimo kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi pilnamečiai vaikai ar įvaikiai, globėjas arba rūpintojas) reikia kreiptis savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir 
kurių šeimose nėra darbingų asmenų,skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – 
pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-