Apdorojama...

Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatų išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 Kalendorinės dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatą privalo turėti
Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir užsienyje įregistruotų juridinių asmenų filialai, Lietuvoje išgaunantys ar tiekiantys gamtinius sveikatos veiksnius, skirtus išoriškai naudoti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti.
Sertifikuojami šie Lietuvoje išgaunami gamtiniai sveikatos veiksniai, išoriškai naudojami sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti:
1. jūros vanduo, išgaunamas iš maudyklų, kurių vandens kokybė, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 vertinama kaip puiki ir, kuriame bendra ištirpusių mineralinių medžiagų koncentracija yra ne mažesnė kaip 2,5 g/l;
2. mineralinis vanduo, kurio bendroji mineralizacija yra ne mažesnė kaip 4 g/l;
3. peloidai, kurių susiskaidymo laipsnis yra ne mažesnis kaip 40 procentų ir organinių medžiagų kiekis durpėse yra ne mažesnis kaip 20 procentų, o sapropeliuose − ne mažesnis kaip 10 procentų.
Prašymas ir kiti dokumentai priimami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Vidaus administravimo skyriuje; taip pat galima kreiptis paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu.
Sertifikatas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC Kauno departamento Vidaus administravimo skyrių ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Sertifikatas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.

1. Prašymai pateikiami per elektroninius valdžios vartus e.palaugos.lt
2. NVSC Kauno departamentas per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo prašyme nurodytu būdu praneša pareiškėjui, kad dokumentai yra gauti ir, jei pareiškėjas pateikia ne visus nurodytus dokumentus ir (ar) pateiktuose dokumentuose trūksta informacijos, informuoja apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus bei apie tai, kad sertifikato išdavimo terminas bus skaičiuojamas nuo visų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo dienos. Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, prašymas išduoti sertifikatą nenagrinėjamas ir pareiškėjas per 3 darbo dienas apie tai informuojamas, nurodant atsisakymo nagrinėti priežastis.

3. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai atitinka nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išduoda pareiškėjui jūros vandens, mineralinio vandens arba peloidų sertifikatą (toliau – sertifikatas). Centras sertifikatą pareiškėjui išsiunčia (jei pareiškėjas prašyme nurodė, kad pageidauja sertifikatą gauti paštu) arba informuoja pareiškėją apie galimybę jį pasiimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sertifikato išdavimo dienos.

4. NVSC Kauno departamentas, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jūros vanduo, mineralinis vanduo arba peloidai neatitinka tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, neišduoda sertifikato ir per 3 darbo dienas praneša apie tai pareiškėjui ir informuoja jį apie teisę skųsti sprendimą neišduoti sertifikato.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2012 m. vasario 2 d. Nr. V-74 „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96A7BF684CB8/jCqiRawXDK
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“
http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Asta Liubinaitė
Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja
tel. +37037331696
asta.liubinaite@nvsc.lt
 
 
Loreta Piešinė
Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistėė
tel. +37037331690
loreta.piesine@nvsc.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt