Apdorojama...

Licencijos veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas/ patikslinimas/ priedo pakeitimas/ galiojimo sustabdymas/ galiojimo sustabdymo panaikinimas/ galiojimo panaikinimas

Licencijos veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas, jos patikslinimas, jos priedo keitimas.
Licencijos galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.
Licencijos galiojimo panaikinimas.
Licencijos dublikato išdavimas.
Licencijos popierinės formos keitimas į elektroninės formos licenciją.

Suteikimo trukmė: Licencijos išdavimas – 30 k. d. Licencijos patikslinimas – 5 d. d. Licencijos dublikato išdavimas – 5 d. d. Licencijos priedo pakeitimas – 30 k. d.

Kaina:

Už licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 196 Eur.
Už visų kitų rūšių licencijų išdavimą valstybės rinkliava yra 80 Eur). 
Už visų rūšių licencijos patikslinimą yra nustatyta 25 Eur valstybės rinkliava
Licencijos priedo keitimas  yra nemokamas.
Pastaba. Mokėti už mokamas paslaugas reikia prieš tai, kai priimamas teigiamas sprendimas dėl paslaugos suteikimo.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Radiacinės saugos centras
Asmuo, norintis gauti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikia Radiacinės saugos centrui nustatytos formos paraišką arba per E-paslaugų portalą užsisako paslaugą. Paraiškoje nurodomi pareiškėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šio kodo neturi, tiksli gimimo data), korespondencijos adresas, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresas, informacija -   ar pateikti pareiškėjui išduotos licencijos priedo išrašą iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro. Išduodama tik elektroninė licencija. Radiacinės saugos centras per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją arba motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją.

Licencijos ar leidimai išduodami verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais arba veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte

http://www.rsc.lt/index.php/pageid/862

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.
2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653.
3. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 įsakymas Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gintautas Balčytis Vidmantas Paulavičius Jonas Augulis
Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vedėjas Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 21 05817 Tel. +370 5 21 05816 Tel. +370 5 21 05816
Faks. +370 5 27 63633 Faks. +370 5 27 63633 Faks. +370 5 27 63633
gintautas.balcytis@rsc.lt vidmantas.paulavicius@rsc.lt jonas.augulis@rsc.lt
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internete     www.rsc.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153
Tel. +370 5 236 1936
Faks. +370 5 276 3633
rsc@rsc.lt