Apdorojama...

Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimas

Išduodami  leidimai, suteikiantys teisę vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje: plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir gaminti elektros energiją.

Suteikimo trukmė: Leidimai išduodami arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimus (sprendimas) pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo bei visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu pateikti ne visi reikalingi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.
 

Užsakyti

Atkreipiame dėmesį, jog už paslaugą sumokama užpildžius prašymo formą – gavę apmokėjimo užduotį, būsite nukreiptas į e. banko puslapį. Tik tokiu būdu sumokėjus už paslaugą, bus pradėtas vykdyti paslaugos užsakymas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimas apima leidimų vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje išdavimą, dublikatų išdavimą, pakeitimą (patikslinimą), leidimų galiojimo panaikinimą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų galiojimo termino pratęsimą, leidimų galiojimo sustabdymą.
Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, gaminti elektros energiją išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje
Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas asmeniui, kuris ketina:
statyti (įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę);
padidinti esamų elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią rekonstruodamas ar pakeisdamas esamus arba statydamas papildomus elektros energijos gamybos įrenginius. Šiuo atveju leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas tai daliai, kuria didinama elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia, arba statomiems papildomiems elektros energijos gamybos įrenginiams;
rekonstruoti veikiančius elektros energijos gamybos įrenginius, pritaikant juos kitos rūšies kuro (iškastinio kuro ar atsinaujinančių energijos išteklių) naudojimui.
Leidimas gaminti elektros energiją išduodamas asmeniui, kuris:
ketina atnaujinti sustabdytą elektros energijos gamybą esamais elektros energijos gamybos įrenginiais, kai atnaujinama techninė konstrukcija, elektros energijai gaminti, jeigu ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją galiojimas buvo panaikintas;
pastatė naują energetikos objektą (elektrinę), elektros energijai gaminti, pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
padidino esamų veikiančių elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąją galią pagal leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo atveju:
išduodamas naujas leidimas gaminti elektros energiją su sumine padidinta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtąja galia, kai nėra techninių galimybių atskirti elektros energijos generavimo įrenginių, ir juose atskirai apskaityti gaminamą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją. Išduodamame leidime gaminti elektros energiją pažymima ankstesnio leidimo gaminti elektros energiją išdavimo data ir numeris bei jame nurodyta elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia. Anksčiau išduotas leidimas gaminti elektros energiją, išdavus naująjį, netenka galios;
naujas leidimas gaminti elektros energiją išduodamas papildomai įrengtai elektros energijos gamybos įrenginių galiai, kai nustatyta tvarka įrengtos techninės priemonės atskirti atskiruose generavimo pajėgumuose pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekius;
teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės ar kita teise valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito asmens, turinčio leidimą gaminti elektros energiją.
Pareiškėjas (paslaugos gavėjas ar įgaliotas atstovauti paslaugos gavėją asmuo) užpildo nustatytos formos prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba gaminti elektros energiją (toliau - leidimai) ir prideda Veiklos energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatytus dokumentus.
Gavus leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus teisė gaminti elektros energiją nesuteikiama. Teisės aktų nustatyta tvarka per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, užbaigus elektrinės statybą, pareiškėjas kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo gaminti elektros energiją išdavimo.
Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimas terminuotas ir yra nustatytas Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių 38-41 p. 
Leidimai gaminti elektros energiją išduodami neterminuotam laikui.

Prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų portalo vykdomas naudojantis e. bankininkyste,  mobiliu parašu ar asmens tapatybės kortele.
Jungiantis pirmą kartą užpildomi naudotojo duomenys.
Pagal sritį, pavadinimą ar tiekėją susirandama paslauga ir užsakoma.
Pirmame  žingsnyje nurodoma paslauga, leidimo tipas, kas teikia prašymą.
Antrame žingsnyje nurodomi paslaugos gavėjo  kontaktiniai duomenys (sistema užpildo automatiškai iš Registrų cento gautais duomenimis ir naudotojo paskyroje nurodytais duomenimis), teritorija, kurioje numatoma vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, veiklos apimtis ir pagrindiniai techniniai duomenys, prisegami Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nurodyti privalomi dokumentai.
Trečiame  žingsnyje peržiūrima visa užpildyta informacija ir pateikiamas prašymas.
Gavusi prašymą VEI tikrina duomenų ir dokumentų tinkamumą. Jei ne visi duomenys ir dokumentai pateikti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo, siunčiama užduotis paslaugos gavėjui pateikti papildomus dokumentus. Jei duomenys ir dokumentai tinkami, paslaugos gavėjas gauna pranešimą apie privalomą susimokėjimą už paslaugą.
Leidimai išduodami arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimus (sprendimas) pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikto prašymo bei visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu pateikti ne visi reikalingi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų gavimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos.
Atkreiptinas dėmesys, jog pildant elektroninį prašymą šalia privalomų užpildyti laukų yra pateikiamos nuorodos su  paaiškinimais. Taip pat iškilus klausimams galima kreiptis nurodytais už paslaugos suteikimą atsakingų VEI darbuotojų  telefonais. 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 1-212 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1-171 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 1-212 "Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo" redakcija).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rimantas Semėnas
Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 615 89799
rimantas.semenas@vei.lt
Edmundas Tunaitis
Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Mob. +370 6 46 00184
edmundas.tunaitis@vei.lt
Kęstutis Gruzdys
Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas
Mob. +370 6 59 61935
kestutis.gruzdys@vei.lt
Bendra informacija:

Adresas internete:    http://vei.lrv.lt

Duomenys apie Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas188606625.


Darbo laikas:            I - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15.
                               Pietų pertrauka: 11:30-12:15

tel.                          (8 5)  263 6006, 
faks.                       (8 5)  263 6076;
el. p.                        vei@vei.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 10, LT-03219
Interneto svetainė: