Apdorojama...

Įmonių, siekiančių vykdyti ar vykdančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas, duomenų patikslinimas atestuotų įmonių sąraše, atestacijos galiojimo sustabdymas, panaikinimas, sustabdymo panaikinimas

Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas. Suteikiamas leidimas veiklai įmonėms, teikiančioms su saugia laivyba susijusias paslaugas.

Suteikimo trukmė:

Sprendimas atestuoti įmonę ir ją įrašyti į atestuotų įmonių sąrašą arba motyvuotas atsisakymas tai padaryti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Nustačius, kad įmonė atitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 38 ir 39 straipsniuose nustatytus reikalavimus, įmonė atestuojama ir įrašoma į atestuotų įmonių sąrašą. Įmonė apie tai informuojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo įmonės atestavimo ir įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą. Įmonė laikoma atestuota nuo jos įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą dienos.

Priėmusi sprendimą atsisakyti atestuoti įmonę ir ją įrašyti į atestuotų įmonių sąrašą, Administracija apie tai per 2 darbo dienas raštu praneša įmonei, nurodydama atsisakymo atestuoti įmonę ir ją įrašyti į atestuotų įmonių sąrašą priežastis.

Kaina:

  1. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant vienos rūšies veiklai, atestavimas - trisdešimt keturi eurai (34 Eur); rinkliavos kodas - 4.320.1 
  2. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant dviejų rūšių veiklai, atestavimas - trisdešimt septyni eurai (37 Eur); rinkliavos kodas - 4.320.2 
  3. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant trijų rūšių veiklai, atestavimas - keturiasdešimt eurų (40 Eur); rinkliavos kodas - 4.320.3 
  4. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant keturių ir daugiau rūšių veiklai, atestavimas - keturiasdešimt trys eurai (43 Eur); rinkliavos kodas - 4.320.4 
  5. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant penkių rūšių veiklai, atestavimas - keturiasdešimt trys eurai (43 Eur); rinkliavos kodas - 4.320.4 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija

1. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimą ir veiklos valstybinę priežiūrą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos saugios laivybos administracijos Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyrius.

Įmonei pateikus prašymą dėl jos atestavimo bei reikiamus dokumentus, Administracija per 20  darbo dienų nuo jų gavimo privalo juos išnagrinėti ir priimti sprendimą atestuoti įmonę  arba pateikti pareiškėjui motyvuotą raštišką atsisakymą tai padaryti.

Lietuvos saugios laivybos administracija turi teisę atsisakyti atestuoti įmonę ir įrašyti ją į atestuotų įmonių sąrašą, kai:

a) įmonė neatitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 38 ir 39 straipsniuose nustatytų reikalavimų;
b) įmonė nustatytu laiku nepašalina trūkumų ar nepatikslina reikalaujamų duomenų ir (ar) dokumentų;
c) pateikti dokumentai užpildyti neteisingai arba nurodyti klaidingi duomenys ir jie neištaisomi per Administracijos nustatytą terminą.

2. Administracijos specialistai tikrina įmonės pasirengimą vykdyti atestuojamą veiklą. Specialistai, patikrinę įmonę, teikia išvadas Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Įmonių atestavimo komisijai, kuri teikia Administracijos direktoriui išvadas dėl įmonės atestavimo ir jos įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą.

3. Nustačius, kad įmonė atitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 38 ir 39 straipsniuose nustatytus reikalavimus, įmonė atestuojama ir įrašoma į atestuotų įmonių sąrašą ir apie tai informuojama per 2 darbo dienas. Įmonė laikoma atestuota nuo jos įrašymo į atestuotų įmonių sąrašą dienos.

4. Įmonės įtraukiamos į atestuotų įmonių sąrašą neterminuotam laikotarpiui.

5.  Pasikeitus įmonės duomenims, išdėstytiems atestuotų įmonių sąraše, įmonei apie tai informavus Administraciją, ši per 3 darbo dienas nuo informacijos apie duomenų pasikeitimą gavimo atnaujina šiuos duomenis atestuotų įmonių sąraše ir savo interneto svetainėje.

Atestuojamos veiklos rūšys:

1. Gelbėjimosi priemonių remontas, tikrinimas ir bandymas;
2. Laivų pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų, įrenginių ir susijusių sistemų, jų dalių remontas, tikrinimas ir bandymas;
3. Laivų priešgaisrinių priemonių remontas, tikrinimas ir bandymas;
4. Navigacinių ir radionavigacinių prietaisų remontas, tikrinimas ir bandymas;
5. Jūrlapių, įskaitant elektroninius jūrlapius, koregavimas;
6. Locmanų veikla;
7. Laivų vilkimas (buksyravimas);
8. Povandeniniai techniniai darbai jūrų uostuose ir jūroje;
9. Gylių matavimas jūrų uostuose ir jūroje;
10. Jūrų krovinių, išskyrus pavojinguosius ar aplinką teršiančius krovinius, krova;
11. Pavojingųjų ar aplinką teršiančių jūrų krovinių krova;
12. Laivų švartavimas;
13. Jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veikla.

  1. Įmonių, siekiančių vykdyti ir vykdančių su saugia laivyba susijusias veiklas, atestavimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 48 „Dėl Įmonių, siekiančių vykdyti ir vykdančių su saugia laivyba susijusias veiklas, atestavimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.
  2. Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas. 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ingrida Mileikienė
Lietuvos transporto saugos administracija,
Jūrų departamentas,
Laivybos paslaugų skyrius,
vyr. specialistė
Tel. 8 698 71 605
ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt