Apdorojama...

Kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimas

Pažymėjimų kelionių organizavimo paslaugų teikėjams išdavimas/patikslinimas/dublikato išdavimas.

Suteikimo trukmė: ne vėliau kaip per 30 dienų, nuo visų tinkamai  įformintų dokumentų pateikimo dienos

Kaina: Kelionių organizatoriaus pažymėjimas:

  • 37,00 Eur (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams)
  • 14,00 Eur (taikoma atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams)

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

Norėdamas gauti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, fizinis ar juridinis asmuo Valstybiniam turizmo departamentui turi pateikti

1. Tinkamai užpildytą prašymą išduoti pažymėjimą (fiziniam asmeniui -forma , juridiniam asmeniui - forma );

2. Tinkamai užpildytą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją, kad pareiškėjas fizinis asmuo, pareiškėjas juridinis asmuo, pareiškėjo juridinio asmens vadovas, kolegialaus valdymo organo narys, savininkas, taip pat pareiškėjo juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, yra nepriekaištingos reputacijos (fiziniam asmeniui - forma  juridiniam asmeniui - forma  bei prie deklaracijos pateikiamos ūkio subjekto kolegialaus valdymo organo nario, savininko, taip pat ūkio subjekto dalyvio, turinčio ūkio subjekto įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, nepriekaištingos reputacijos deklaracijos.);

3. Juridinių asmenų registro išrašą, patvirtinantį juridinio asmens (pareiškėjo) vadovą, savininką, kolegialaus valdymo organo ir stebėtojų tarybos narius, filialo/-ų vadovą/-us, dalyvius, turinčius pareiškėjo įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime (jei toks dalyvis yra juridinis asmuo, būtina pateikti Juridinių asmenų registro išrašą apie jo savininką ir dalyvius, kurie šiame juridiniame asmenyje tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime); 

4. Galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją), kurio minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams*) (Turizmo įstatymo 8 str.);* Kelionių organizatoriaus, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:
• 3 000 Eur, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;
• 50 000 Eur, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
• 200 000 Eur, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.
Vėlesniais veiklos metais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma yra:

1) ne mažesnė kaip 3 000 Eur, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;
2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimų įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne pažesnė kaip 50 000 Eur, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;
3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo palnuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne pažesnė kaip 200 000 Eur, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais;
4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis aukščiau nurodytais atitinkamai 2 arba 3 punktu.

5. Juridinio asmens įstatus/nuostatus (kai pareiškėjas kreipimosi metu nevykdo veiklos) ir (ar) pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą (kai pareiškėjas vykdo veiklą ne mažiau kaip tris mėnesius);

6. Turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdį (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

7.  Kelionių organizatoriaus parengtų parduoti organizuotų turistinių kelionių aprašymus (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams);

8.  Dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.

Apmokėjimo rekvizitai:
ĮMOKOS KODAS
5811
ĮMOKOS PAVADINIMAS
Valstybinė rinkliava
GAVĖJAS                              

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA
LT24 7300 0101 1239 4300
BANKAS
Swedbank
BANKO KODAS
73000
SUMA
37,00 Eur (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams)
14,00 Eur (taikoma atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriams)

Pasikeitus informacijai :

·         Apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, filialus ar biurus, per kuriuos jis ketina vykdyti ar nustojo vykdyti pažymėjime nurodytą veiklą,

·         Apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės, gyvenamosios (kai pareiškėjas fizinis asmuo), veiklos vykdymo vietos adresų ar kitus pakeitimus,

·         Nurodytai pildant prašymą kelionių organizatoriaus pažymėjimui gauti,

·         Nurodytai pildant nepriekaištingos reputacijos deklaraciją,

·         Apie galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą (draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimą ar garantiją) (taikoma išvykstamojo ir vietinio turizmo kelionių organizatoriams),

·         Nurodytai praėjusių finansinių ataskaitų rinkinyje,

·          Nurodytai turizmo paslaugų teikimo sutarties pavyzdyje,

per 10 darbo dienų nuo to momento,kai atitinkamą informaciją turizmo paslaugų teikėjas sužinojo ar turėjo sužinoti, kelionių organizatorius privalo kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą dėl naujo pažymėjimo išdavimo.

 

Keičiant veiklos formą (išvykstamasis, vietinis, atvykstamasis turizmas), kelionių organizatorius Valstybiniam turizmo departamentui kartu su prašymu išduoti naują pažymėjimą pateikia informaciją apie kelionių organizatoriaus iki pasikeitimų atsiradimo dienos neįvykdytų prievolių turistams buvimą, jų sąrašą, įskaitant planą, kada ketinamos vykdyti neįvykdytos prievolės.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kelionių organizatoriai privalo nedelsdami raštu, laisva forma, pridedant atitinkamus dokumentus, pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad:

1. Negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų turistams ir vartotojams;

2. Teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos kelionių organizatoriui iškėlimo arba Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas siūlymas kelionių organizatoriaus juridinio asmens kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3. Įsiteisėjo teismo nutartis kelionių organizatoriui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kelionių organizatoriui juridiniam asmeniui bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

4. Kelionių organizatoriaus juridinio asmens dalyviai, savininkas, kreditorių susirinkimas arba teismas priėmė sprendimą likviduoti kelionių organizatorių arba paaiškėja, kad kelionių organizatorius juridinis asmuo pasibaigia kitais pagrindais. 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Irena Kulbytė                                                       Neringa Sutkaitytė
Turizmo veiklos priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė
Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 7 06 64811 Tel. +370 7 06 64976
Faks. +370 7 06 64988 Faks. +370 7 06 64988
irena.kulbyte@tourism.lt vtd@tourism.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.tourism.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188708758
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 976
Faks. +370 706 64 988
vtd@tourism.lt