2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas dėl leidimo užsienio aukštosios mokyklos atstovybei vykdyti su studijomis susijusią veiklą

Leidimas suteikia teisę vykdyti studijas ir su jomis susijusią veiklą aukštosioms mokykloms ir užsienio aukštosioms mokykloms ir užsienio aukštųjų mokyklų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Suteikimo trukmė: Gavusi užsienio aukštosios mokyklos pateiktus dokumentus, Švietimo ir mokslo ministerija per 20 kalendorinių dienų kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą prašydama, kad šis pateiktų išvadą, ar numatoma veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

Švietimo ir mokslo ministerija privalo ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Valstybės saugumo departamento išvados priimti sprendimą dėl leidimo išdavimo (neišdavimo).

Švietimo ir mokslo ministerija, priėmusi sprendimą išduoti leidimą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų informuoja pareiškėją ir išduoda leidimą.

Leidimo dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Leidimas patikslinamas per 10 darbo dienų.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Leidimas suteikia teisę vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštosioms mokykloms ir užsienio auktųjų mokyklų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

1. Prašymas įvertinti pasirinkimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą. Prašyme turi būti nurodytas aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos filialo Lietuvos Respublikoje pavadinimas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, padalinių telefono ir fakso numeriai, vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio prašymą pareigos, vardas ir pavardė, prašymo padavimo data;
2. Materialinės bazės ir materialiųjų išteklių planas;
3. Veiklos finansinis planas;
4. Strateginio veiklos plano projektas;
5. Dėstytojų ir kitų aukštosios mokyklos darbuotojų kvalifikacijos aprašymas;
6. Nuamtomi vykdyti su studijų program aprašai, parengti pagal studijų kokybės vertinimo centro nustatytą studijų programos aprašo rengimo ir vertinimo metodiką;
7. Studijų raidos (plėtros) strategijos per 4 metus nuo veiklos pradžios aprašymas ir pagrindimas;
8. Dokumentas, įrodantis, kad užsienio aukštoji mokykla akredituoja ir jos studijų programos, pagal kurias numatytos vykdyti studijos filiale, akredituotos pagal valstybės nustatytą tvarką;
9. Tos užsienio valstybės studijų kokybę prižiūrinčios institucijos informacinį raštą apie numatomų stydijų program vykdymo kokybės priežiūrą užsienio aukštosios mokyklos filiale;
10. Tos užsienio valstybės aukštojo mokslo sritį reguliuojamčios valstybės institucijos tarpininkavimo raštą dėl filialo Lietuvoje veiklos ir jame numaatomų vykdyti studijų programų;
11. Užsienio aukštosios mokyklos filialo nuostatų kopiją.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

-
Bendra informacija:
Adresas A. Volano g. 2 , LT-01516, Vilnius
Adresas internete www.smm.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188603091
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Volano g. 2
Tel. +370 5 219 1190
Faks. +370 5 261 2077
smmin@smm.lt