Apdorojama...

Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimas, jų patikslinimas, dublikato išdavimas

   Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) išduodamos Licencijos, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas, patikslinamos licencijos, išduodami licencijų dublikatai ir panaikinamas galiojimas šioms potencialiai pavojingų įrenginių (išskyrus energetikos įrenginius) grupėms:
1.slėginiams indams ir jų įrangai (2 grupė);
2.pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams ir jų įrangai (3 grupė);
3.degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams ir jų įrangai (11 grupė).
   Paraišką (prašymą) ir pridedamus dokumentus galima pateikti per atstumą (reg. laišku), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), virtualioje erdvėje – portale www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą.
   Licencijos išduodamos neterminuotam laikui asmeniškai atvykus įmonės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui (raštu pateikus įgaliojimą), sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją.

Suteikimo trukmė:

    Sprendimas dėl Licencijos išdavimo arba atsisakymo išduoti Licenciją priimamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo ir apie tai informuojamas juridinis asmuo. Laikas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus duomenis, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laikotarpį, tačiau tokiu atveju sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo gavimo. Jeigu juridinis asmuo pageidauja pakeisti duomenis dokumentuose, pateiktuose Licencijai gauti, laikotarpis, per kurį pakeičiami šie duomenys arba priimamas motyvuotas sprendimas atsisakyti juos pakeisti, turi būti ne ilgesnis kaip 30 dienų.
    Licencijos dublikatas išduodamas arba Licencija patikslinama
per 10 dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo.

Kaina:

   Išduodant Licenciją, patikslintą Licenciją ar Licencijos dublikatą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintose Valstybės rinkliavų objekto sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse nustatyto dydžio valstybės rinkliava:
    -  už Licencijos išdavimą – 101 EUR;
    -  už Licencijos patikslinimą ar Licencijos dublikato išdavimą – 43 EUR.
    Valstybės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:                                         
   Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0 101 1239 4300, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22. Įmokos pavadinimas - „Už Valstybinės vartotojų teisių tarnybos teikiamas paslaugas“, įmokos kodas – 5771.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

   Vykdyti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą gali juridinis asmuo, turintis nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją (toliau – Licencija, Licencijos) ir apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Įrenginių savininkams, kurie savo naudojamų įrenginių nuolatinę priežiūrą atlieka patys, licencijavimas netaikomas.
   Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje (toliau – Tarnyba) išduodamos Licencijos, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas, patikslinamos licencijos, išduodami licencijų dublikatai ir panaikinamas galiojimas šioms potencialiai pavojingų įrenginių (išskyrus energetikos įrenginius) grupėms:
1.slėginiams indams ir jų įrangai (2 grupė);
2.pavojingų medžiagų slėginiams vamzdynams ir jų įrangai (3 grupė);
3.degiąsias dujas naudojantiems pramoniniams įrenginiams ir jų įrangai (11 grupė).
   Paraišką (prašymą) ir pridedamus dokumentus galima pateikti per atstumą (reg. laišku), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), virtualioje erdvėje – portale www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai kreipiantis į Tarnybą.
   Juridinis asmuo atsakymus apie Tarnybos priimtus sprendimus gali gauti per atstumą (reg. laišku), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), virtualioje erdvėje – portale www.epaslaugos.lt arba tiesiogiai iš Tarnybos.
   Licencijos išduodamos neterminuotam laikui asmeniškai atvykus įmonės vadovui arba jo įgaliotam asmeniui (raštu pateikus įgaliojimą), sumokėjus valstybės rinkliavą ir pateikus civilinės atsakomybės draudimo liudijimo (poliso) kopiją.
   Raštišku įmonės prašymu Licencijos siunčiamos registruota pašto siunta, tai pažymint Licencijų vykdyti nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą registravimo žurnale.

Juridinis asmuo, norintis gauti Licenciją, pateikia Tarnybai šiuos dokumentus:
1. paraišką, nurodydamas įrenginių, kurių nuolatinės priežiūros vykdymui norima gauti Licenciją, grupės (-ių) pavadinimą. Prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai (jeigu yra);
2. juridinio asmens steigimo dokumentų kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti, ir vadovo parašu (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio steigimo dokumentuose turi būti numatyta veikla, susijusi su įrenginių nuolatine priežiūra, o valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai – atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad jų įsisteigimo valstybės narės teisės aktų jiems suteikiama teisė vykdyti įrenginių, kurių nuolatinei priežiūrai vykdyti norima gauti licenciją, nuolatinę priežiūrą);
3.  juridinio asmens vadovo pasirašytą turimos įrangos, prietaisų ir kitų priemonių, reikalingų nuolatinei įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašą, kuriame turi būti nurodyti jų pavadinimai, modeliai (jeigu yra) ir kiekis;
4. darbuotojų, kurie vykdys nuolatinę įrenginių priežiūrą, kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas (darbuotojai turi būti atestuoti pagal atitinkamas potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų ar darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius, mokymo programas ir privalo turėti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendruosiuose nuostatuose nurodytus mokymo programos baigimo ir atestacijos pažymėjimus).
Jeigu juridinis asmuo pateikia ne visus dokumentus (duomenis), Tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų (duomenų) pateikimo turi teisę raštu paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus.
Licencijos turėtojas, norintis gauti patikslintą Licenciją privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, apie tai per atstumą (reg. laišku), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių bei statybos srities gaminių kontaktinį centrą ( www.verslovartai.lt), virtualioje erdvėje – portale www.epaslaugos.lt.  arba kreipdamasis tiesiogiai informuoti Tarnybą ir pateikti motyvuotą paraišką (prašymą) patikslinti Licenciją. Licencijos originalas Tarnybai grąžinamas atsiimant patikslintą Licenciją.
Licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas“ išduodamas Licenciją praradusiam ar ją sugadinusiam juridiniam asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą apie jos sugadinimą ar praradimą.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rinkos priežiūros planavimo, analizės ir kontrolės skyrius

Skyriaus vedėjas Arvydas Naina, tel. (8 5) 261 0319, el. p. arvydas.naina@vvtat.lt

Skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Serapinavičiūtė, tel. (8 5) 212 1727 el. p. ruta.serapinaviciute@vvvtat.lt
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 25, Vilnius
Adresas internete http://www.vvtat.lt
Darbo laikas Pirmadieniais, ketvirtadieniais – nuo 8.00 val iki 17.00 val. Penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Įmonės kodas 188770044
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vilniaus g. 25
(8 800) 00008; (8 5) 262 67 51, el. p.: tarnyba@nvtat.lt; etarnyba@nvtat.lt