Apdorojama...

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamų ūkio subjektų vykdomos reguliuojamos veiklos ataskaitų teikimas, kainų projektų derinimas.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamų ūkio subjektų vykdomos reguliuojamos veiklos ataskaitų teikimas, kainų projektų derinimas.

Suteikimo trukmė: Realiu laiku

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Asmuo, norėdamas užsakyti ir (ar) gauti elektronines paslaugas per DSAIS, turi registruotis DSAIS ir turėti DSAIS naudotoją. DSAIS naudotojas yra:
- elektroninės paslaugos gavėjas ‒ fizinis asmuo;
- elektroninės paslaugos gavėjui, juridiniam ar fiziniam asmeniui, atstovaujantis fizinis asmuo, kuriam elektroninės paslaugos gavėjas suteikė teisę jam atstovauti užsakant ir (ar) gaunant elektronines paslaugas per DSAIS.
Fiziniam asmeniui, kai jis yra elektroninės paslaugos gavėjas, ir juridinio asmens vadovui, kai elektroninės paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, DSAIS naudotojo teisės suteikiamos automatiškai, autentifikavus savo tapatybę per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP) ir prisijungus prie DSAIS. Šis DSAIS naudotojas gali įgalioti kitą fizinį asmenį atstovauti elektroninės paslaugos gavėjui DSAIS ir suteikti dalį DSAIS naudotojo teisių, kurios reikalingos elektroninės paslaugos gavėjo vardu užsakant ir (ar) gaunant elektronines paslaugas. Kitam fiziniam asmeniui DSAIS naudotojo teisės suteikiamos, nurodomos ir tvirtinamos per DSAIS.
Fizinis asmuo, norintis registruotis DSAIS naudotoju, autentifikuojamas VIISP autentifikavimo priemonėmis.
Prisijungęs prie DSAIS siūlomomis autentifikavimo priemonėmis, DSAIS naudotojas gali tvarkyti savo atstovaujamo ūkio subjekto paskyrą, administruoti atstovaujančius asmenis, suteikti įgaliojimus, pateikti ataskaitas, peržiūrėti dokumentus, susijusius su pateiktais duomenimis, bei kitą Komisijai teikiamą informaciją.
Norint pateikti elektroninę ataskaitą ir (ar) gauti atitinkamą elektroninę paslaugą, ji (elektroninė paslauga) pasirenkama iš DSAIS pateikto elektroninių paslaugų sąrašo. Pateikiama elektroninė paslauga visada privalo būti pasirašoma el. parašu.
Elektroninės paslaugos gavėjui informacija apie elektroninės paslaugos vykdymą teikiama DSAIS naudotojo paskyroje nurodytu elektroniniu adresu.
DSAIS srityje pateikiami dokumentai, susiję su DSAIS naudotojo vykdoma energetikos sektoriaus reguliuojama veikla, bei kita Komisijos prašymu pareikalauta informacija. Dokumento, kuris pateikiamas per DSAIS, įteikimo data laikoma ta data, kuri nustatoma DSAIS programinėmis priemonėmis.

dsais.regula.lt/

1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių;
2. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų;
3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
4. Valstybinės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;
5. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu
Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
7. Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;
8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu;
9. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu;
10. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu;
11. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu;
12. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu;
13. Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
14. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
15. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“;
16. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
17. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“;
19. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
20. Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. O3-199 „Dėl visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“;
21. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
22. Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
23. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
24. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
25. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
26. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
27. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatais, patvirtintais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“;
28. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu
Nr. O3-230 „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
29. Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Saulius Stirbinskas    Justas Žėba
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų
skyriaus vyresn. specialistas
   Turto valdymo ir viešųjų pirkimų 
   skyriaus vyresn. specialistas
Tel. +370 5 250 6180       Tel. +370 5 239 7828
saulius.stribinskas@regula.lt    justas.zeba@regula.lt
Bendra informacija:
Adresas Verkių g. 25C-1, LT-08223, Vilnius
Adresas internete www.regula.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188706554
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Verkių g. 25C-1, LT-08223
Tel. +370 800 20500
Faks. +370 5 213 5270
rastine@regula.lt