Apdorojama...

Ryšių reguliavimo tarnybos elektroninių paslaugų informacinė sistema

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti prašymus, paraiškas, pranešimus, ataskaitas ir kitus dokumentus RRT kompetencijos srityse

Suteikimo trukmė: 21 kalendorinė diena nuo paraiško pateikimo.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
E.RRT ‒ Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) Elektroninių paslaugų informacinės sistema. Juridiniai ir fiziniai asmenys čia gali teikti prašymus, paraiškas, pranešimus, ataskaitas ir kitus dokumentus RRT kompetencijos srityse:
- elektroninių ryšių paslaugų;
- pašto paslaugų;
- patikimumo užtikrinimo paslaugų;
- geležinkelių transporto rinkos paslaugų.
Ūkio subjektai ir fiziniai asmenys saugiai, greitai ir nesudėtingai gali pateikti ar gauti:
• pateikti prašymus nagrinėti skundus dėl vartotojų teisių pažeidimo;
• pateikti pranešimus apie numatomą vykdyti elektroninių ryšių veiklą;
• pateikti pranešimus apie numatomą vykdyti pašto paslaugos veiklą;
• gauti leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus);
• gauti leidimus naudoti laivo ar orlaivio stotis;
• gauti leidimus naudoti telefono ryšio numerius
• gauti leidimus naudoti ryšių tinklų kodus;
• kt.

Teikdami Paraišką ūkio subjektai gali neteikti tos pačios informacijos ir dokumentų pakartotinai ir tik patvirtinti, kad informacija ir dokumentai, pateikti Tarnybai kartu su pranešimu apie elektroninių ryšių veiklos pradžią pagal Apraše nustatytą tvarką, yra nepasikeitę.
Tarnyba ISPC, NSPC, MNC ir DNIC skiria asmenims, turintiems teisę verstis elektroninių ryšių veikla pagal Aprašą, kuriai vykdyti būtini atitinkami Kodai. Asmenims, kurie Paraiškos pateikimo metu nėra įgiję teisės verstis atitinkama elektroninių ryšių veikla, teisė naudoti Kodą suteikiama nuo teisės verstis atitinkama elektroninių ryšių veikla įgijimo dienos.
Tarnyba ONI, NI ir SI skiria siuntėjams, turintiems teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose (toliau – Radijo dažnis) pagal Radijo dažnių taisykles. Asmenims, kuriems Paraiškos pateikimo metu nėra suteikta teisė naudoti Radijo dažnius, Kodai skiriami nuo teisės naudoti Radijo dažnį suteikimo dienos.
Leidimas naudoti ISPC, NSPC, MNC ir DNIC išduodamas neribotam laikui.
Leidimas naudoti ONI, NI ir SI išduodamas siuntėjui neribotam laikui ir galioja tol, kol siuntėjas turi teisę naudoti Radijo dažnį Radijo dažnių taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.
IIN kodą skiria Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, asmeniui užregistravus jį Rekomendacijų E.118 „Tarptautinė telekomunikacijų atsiskaitymo kortelė“ nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Asmenys, prieš pateikdami Tarptautinei telekomunikacijų sąjungai IIN kodo registracijos paraišką, privalo pateikti ją Tarnybai patvirtinti.
Leidimo naudoti Kodus išdavimas yra galutinė paslauga. IIN kodo registracijos paraiškos patvirtinimas yra tarpinė paslauga.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi dokumentai yra nurodyti šio aprašymo 6 skiltyje.
Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema pateikiama šio aprašymo priede

http://rvis.rrt.lt/SitePages/ImportantInfo.aspx

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
3. Tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir (arba) paslaugų teikėjų taisyklės, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-12 „Dėl tarptinklinių numerių apsikeitimo tarp viešojo telefono ryšio operatorių ir (arba) paslaugų teikėjų taisyklių patvirtinimo“;
4. Tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1103 „Dėl tarptautinių signalizacijos taškų kodų, nacionalinių signalizacijos taškų kodų, viešųjų judriojo ryšio tinklų kodų, viešųjų duomenų perdavimo tinklų identifikavimo kodų, originalaus tinklo identifikavimo kodų, tinklo identifikavimo kodų, paslaugų identifikavimo kodų ir paslaugų teikėjų išleidžiamų atsiskaitymo kortelių identifikacinių numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios, (toliau – Taisyklės);
5. Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašas, patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo, (toliau – Aprašas);
6. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Radijo dažnių taisyklės);
7. Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“;
8. Tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 1V-334 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taikant „Vieno langelio“ principą ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1V-975 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Eugenijus Žvalionis Sigitas Jurkevičius
Strategijos departamento direktoriaus pavaduotojas Direktoriaus vyr. patarėjas IT klausimais
Tel. +370 5 210 2660 Tel. +370 5 2105687
eugenijus.zvalionis@rrt.lt
Bendra informacija:
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 121442211
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 14
Interneto svetainė:
Mindaugas Taučkėla
IT skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 210 5687
rrt@rrt.lt