Apdorojama...

Leidimo – higienos paso išdavimas

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komercine veikla.
 

Suteikimo trukmė: Per 3 darbo dienas įvertinama, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, patikrinamos pateiktos dokumentų kopijos, patikrinama ar teisingai užpildyta paraiška. Taip pat per tą laiką iš Valstybės įmonės Registrų centro gaunamas statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla pažymėjimo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos išrašas. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ar, kad paraiška užpildyta neteisingai, kad pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl statinio (-ių), kuriame (-iuose) numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla registracijos arba dėl juridinio asmens filialo registracijos apie tai raštu informuojamas pareiškėjas, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, pateikti dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) ar notaro patvirtintas kopijas. Per 10 darbo dienų nuo rašto išsiuntimo pareiškėjui dienos negavus prašomos informacijos paraiška paliekama nenagrinėta. Gavus visus teisingai užpildytus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradedamas atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimas. Jei vertinimo pažymos išvadoje nurodyta, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimas išduoti leidimą-higienos pasą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vertinimo atlikimo. Priėmus sprendimą išduoti leidimą-higienos pasą, pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu, nurodant, kad privalo sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Sprendimas sustabdyti leidimo-higienos galiojimą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos. Apie sprendimą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą leidimus-higienos pasus išduodantis Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – VVSC) raštu pasirašytinai arba leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu (registruotu laišku) ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešama fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui ir nurodo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką. Leidimus-higienos pasus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimo-higienos paso dublikatą – išduoto leidimo-higienos paso nuorašą su žyma „Dublikatas“. Leidimas-higienos pasas patikslinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Nustačius, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai, per 5 darbo dienas pareiškėjas informuojamas raštu, siūlant pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus. Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą priimamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo vertinimo pažymos surašymo dienos. Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą panaikinamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo LHP išdavimo taisyklių 61 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo. Apie sprendimą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą leidimus-higienos pasus išduodantis Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – VVSC) raštu pasirašytinai arba leidimus-higienos pasus išduodančios institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens raštu (registruotu laišku) ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešama fiziniam, juridiniam asmeniui ar filialui ir nurodo leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo pagrindą, priežastis bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

Kaina: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Kai vertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo ir su asmeniu susiję reikalavimai: 1) objektams iki 35 kv. metrų – 44 Eur (151,92 Lt); 2) objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 60 Eur (207,17 Lt); 3) objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 87 Eur (300,39 Lt); 4) objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 120 Eur (414,34 Lt); 5) kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamos – 21 Eur (72,51 Lt); Kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai: 1) objektams iki 35 kv. metrų – 41 Eur (141,56 Lt); 2) objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 55 Eur (189,9 Lt); 3) objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 78 Eur (269,32 Lt); 4) objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 106 Eur (366 Lt); Kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai: 1) objektams iki 35 kv. metrų – 44 Eur (151,92 Lt); 2) objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų – 59 Eur (203,72 Lt); 3) objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų – 85 Eur (293,49 Lt); 4) objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų – 117 Eur (403,98 Lt); Leidimo-higienos paso dublikato išdavimą – 5,2 Eur (17,95 Lt). Leidimo-higienos paso patikslinimą – 11 Eur (37,98 Lt).

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Leidimas-higienos pasas išduodamas:
1) prieš pradedant vykdyti ūkinę komercinę veiklą;
2) norint pradėti vykdyti ūkinę komercinę veiklą po leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo;
3) atlikus patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina atlikti statybos užbaigimo procedūrą;
4) pasikeitus ūkinės komercinės veiklos sąlygoms, kurioms keliami kiti arba papildomi visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

Leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu:
1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą;
2.valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per numatytą terminą nepašalino nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų.
3. leidimo-higienos paso galiojimas gali būti sustabdytas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti terminai visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimų pašalinimui, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai leidimo-higienos paso turėtojas pateikė prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą. Paslauga teikiama neatlygintinai. Administracinė paslauga nėra galutinė. Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas arba leidimo-higienos paso galiojimas gali būti panaikintas.

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymas panaikinamas tik atlikus vertinimą, kurio metu turi būti įvertinti tie ūkinės komercinės veiklos aspektai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, ir nustačius, kad ūkinė komercinė veikla atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas fiziniams, juridiniams asmenims ar filialams, kurie yra praradę leidimą-higienos pasą.
Leidimo-higienos paso dublikatas išduodamas tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Leidimas-higienos pasas patikslinamas, jeigu:
a) pasikeičia leidime-higienos pase nurodyti duomenys: juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, įmonės kodas, fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją;
b) pasikeičia kiti su vykdomos ūkinės komercinės veiklos sąlygomis nesusiję duomenys (rekvizitai), reorganizavus juridinį asmenį, jei nesikeičia ūkinės komercinės veiklos vykdymo vieta;
c) siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu:
1. leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą;
2. juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;
3. fizinis, juridinis asmuo ar filialas asmuo per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą;
4. fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.
Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas).

Leidimo-higienos paso išdavimas ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą) yra tarpinė paslauga, reikalinga įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti.

Leidimo-higienos paso išdavimas kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų bendrųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą) yra tarpinė paslauga, reikalinga įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti.

Leidimo-higienos paso išdavimas ligoninių veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą) yra tarpinė paslauga, reikalinga įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti.

Valstybės rinkliavos mokėti nereikia, jeigu leidimas-higienos pasas patikslinamas siekiant ištaisyti klaidas, padarytas išduodant leidimą-higienos pasą.

Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą arba sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą - paslauga teikiama neatlygintinai.

Sprendimas panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą - paslauga teikiama neatlygintinai.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1);

2009 m. lapkričio 30 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59–209).

Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. reglamentas 648/2004/EB dėl ploviklių (OJ L104 08/04/2004 P. 0001-0035);

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas;

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Balzamavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V-144 „Dėl visuomenės sveikatos centrų apskrityse nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-737 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 ,,Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-664 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 65:2011 ,,Halokameros. Įrengimas ir priežiūra “ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 ,,Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 ,,Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 204 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-846 „Dėl dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. Spalio 10 d. Įsakymas Nr. V-980 „Dėl gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-441 „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-82 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011,,Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-595 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 ,,Pirtys. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 ,,Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-974„Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-633 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-757 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62:2003 ,,Kosmetikos gaminiai: bendrieji reikalavimai, draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 ,,Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinis užterštumo lygis“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl Sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494 „Dėl Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymas nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 "Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-517 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 ,,Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-737 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2003 ,,Patalpų ir įrangos, skirtų kūno kultūrai ir sportui, higienos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-620 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-714 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 ,,Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011,,Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio22 d. įsakymas Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 21:2011„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio25 d. įsakymas Nr. V-599 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-326 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 ,,Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 257 ,,Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 113 ,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-791 ,,Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2003 ,,Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 ,,Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“ patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-975 ,,Dėl nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-55 ,,Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt