Apdorojama...

Leidimo-higienos paso išdavimas

Suteikimo trukmė: 76 Darbo dienos

Kaina: 44.0 EUR

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
Leidimas-higienos pasas išduodamas:
• ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
• ligoninių veiklai (pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą);
• kitai asmens sveikatos priežiūros veiklai, patvirtintai sveikatos apsaugos ministro;
• ugdymo veiklai: ikimokyklinio ugdymo veiklai, bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veiklai, vaikų neformalaus švietimo mokyklų ugdymo veiklai, profesinių mokyklų ugdymo veiklai, aukštųjų mokyklų ugdymo veiklai;
• stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veiklai, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veiklai;
• apgyvendinimo paslaugų veiklai (viešbučių, motelių, svečių namų, kurortų sanatorijų, kurortų reabilitacijos centrų, poilsio namų, jaunimo nakvynės namų veiklai);
• grožio paslaugų veikla (plaukų priežiūros paslaugos, veido priežiūros paslaugos, kūno priežiūros paslaugos, nagų priežiūros paslaugos, tatuiravimo paslaugos, ilgalaikio (permanentinio) makiažo paslaugos, papuošalų vėrimo paslaugos);
• soliariumų paslaugų veiklai;
• sporto klubų paslaugų veiklai;
• pirčių, saunų, baseinų paslaugų veiklai;
• skalbyklų paslaugų veiklai;
• kosmetikos gaminių gamybai;
• laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo veikla) teikimo veiklai, kremavimo veiklai, balzamavimo veiklai;

Dėl leidimo-higienos paso išdavimo gali kreiptis Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, organizacijos ar jų filialai ir (arba) kitose užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ar organizacijų registruoti filialai Lietuvos Respublikoje (toliau – fizinis, juridinis asmuo ar filialas).

Paraišką ir dokumentus galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt

Fizinis, juridinis asmuo ar filialas paraišką ir kitus dokumentus gali pateikti ir atvykęs į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone. Taip pat galima kreiptis raštu (paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu).

Leidimas-higienos pasas atiduodamas asmeniui atvykus į NVSC departamento Vidaus administravimo skyrių arba skyrių rajone ir pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį bei asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir valstybės rinkliavos apmokėjimo kvitą. Leidimas-higienos pasas gali būti siunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu pareiškėjas prašyme yra nurodęs, kad atsakymą pageidauja gauti paštu.

Visa informacija apie išduotas licencijas, vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 964 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuostatais, pateikiama Licencijavimo informacinėje sistemoje adresu https://licencijavimas.lt/.

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e0616a0ab3e11e6a6f98c1425a5ffa8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FD0B753173BC
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šio rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebf362b00d3a11e79800e8266c1e5d1b
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8B3FD1B66099
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4db5d701cc711e69446a4bedc730fe6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58E49A8448E6
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/efab5fe0c10211e6bcd2d69186780352
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AED2F692C060
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47–1:2012 ,,Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A8DBA9F5457B
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-737 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72AFDECD47B1
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-715 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 74:2011 ,,Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59F05F2323C0
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-664 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 65:2011 ,,Halokameros. Įrengimas ir priežiūra “ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AD4BE983008
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e87a1c2015da11e79800e8266c1e5d1b
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 ,,Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f3f75b08e7511e3af54c49833f51406
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 ,,Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21eefd20dc9011e58a92afc65dd68e97
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5519C882B792
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 204 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/700f795044e511e58568ed613eb39a73
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8105320e3a711e68503b67e3b82e8bd
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d08d3bd0d58d11e583a295d9366c7ab3
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbe801b0a84911e38e1082d04585b3dd
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11AD7DEA8FCD
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-846 „Dėl dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E4EC4FEA39C
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. Spalio 10 d. Įsakymas Nr. V-980 „Dėl gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8FE9DA2D21C9
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-441 „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C3B88D8EA5B4
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F689C15CDACB
Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A845E65C32A2/qeAjMkGLoC
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio22 d. įsakymas Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AF02472A1EBF/BfIYhvFYnF
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.2581A7005CA7&lang=lt
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio25 d. įsakymas Nr. V-599 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F73BA10EE59F
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-326 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 ,,Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5FDA0ABC3DC2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8bc68c8008b711e4adf3c8c5d7681e73
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 257 ,,Dėl techninių normų TN 01:1998 patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.05D51C35B933
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 113 ,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2178D40E7F8D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2099D15473C7/RyFevWFOyw
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-791 ,,Dėl Lietuvos higienos normų HN 50:2003 ,,Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 ,,Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EDF2D9960FE/QUplAqxLKR
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.34E2C5F24512/KxqHbGpHkM
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8B79388EACD2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/22b34ee049ba11e6b5d09300a16a686c
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-55 ,,Dėl Privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) tvarkos aprašo patvirtinimo”
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97AF2EC001A2/HnWaBYVZrN
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20150601
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-595 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 ,,Pirtys. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77777BBE0D49/gnOGfQpERI
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 ,,Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EF45997637CB/TuApZYTftM
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-633 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CE03E1D3329D/dYwhfmErKN
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BB254501DB8/GBJZcNmmeW
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 64-1:2001 ,,Kosmetikos ir asmens higienos gaminiai. Didžiausias leidžiamas mikrobinis užterštumo lygis“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.985AABDE96B7/OdYefHOEij
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0dfbcf00d5da11e3bb00c40fca124f97
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-82 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011,,Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.148F0A3552BA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8BDB7F7BEEF3/uRMaSnuqjr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.856C6C36E369/GiEJGNiEOg
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C2A54BC39579
Lietuvos Respublikos sveikatos pasaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.49DB44A4AA9F
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/NdvLDQQoGT
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.63FFB1A69855
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 80/353 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F5D05E9675B0
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.858BE3CF2762/idnehJBZqc
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 186 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių priemonių, dėvimų teikiant paslaugas sergantiems ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.973D33204E7D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-902 „Dėl Sanitarinio transporto, kuriuo pervežami į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ligoniai ir asmenys, įtariami, kad serga užkrečiamosiomis ligomis, valymo, dezinfekcijos, dezinsekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C584C83E3429
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 494 „Dėl Asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AC1276247576/SedLcSgYWT
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.480FD840BA61
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.E7DF8688541D
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CA6CAED0989D/aKqWaPTmiO
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-620 „Dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19A2EC562590/cHlIyzANeW

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Šiaulių departamentas
siauliai@nvsc.lt
 
 
 
 
Panevėžio departamentas
panevezys@nvsc.lt
 
 
 
 
Tauragės departamentas
taurage@nvsc.lt
 
 
 
 
Vilniaus departamentas
vilnius@nvsc.lt
 
 
 
 
Utenos departamentas
utena@nvsc.lt
 
 
 
 
Kauno departamentas
kaunas@nvsc.lt
 
 
 
 
Marijampolės departamentas
marijampole@nvsc.lt
 
 
 
 
Telšių departamentas
telsiai@nvsc.lt
 
 
 
 
Alytaus departamentas
alytus@nvsc.lt
 
 
 
 
Klaipėdos departamentas
klaipeda@nvsc.lt
 
 
 
 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt