Apdorojama...

Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų bei fizinių asmenų, besiverčiančių energetikos įrenginių eksploatavimo individualia veikla, atestatas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos išduoda atestatus energetikos įrenginiams eksploatuoti, juos keičia, sustabdo atestatų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina atestatų galiojimą ir kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Kaina: Kainininkas.

Užsakyti

Atkreipiame dėmesį, jog už paslaugą sumokama užpildžius prašymo formą – gavę apmokėjimo užduotį, būsite nukreiptas į e. banko puslapį. Tik tokiu būdu sumokėjus už paslaugą, bus pradėtas vykdyti paslaugos užsakymas.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai – tai tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijantis dokumentas (toliau – atestatai).
Atestatai verstis energetikos eksploatavimo veikla yra šių rūšių:
1. elektros įrenginių eksploatavimo;
2. šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo;
3. gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo;
4. suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo;
5. naftos ir naftos produktų įrenginių eksploatavimo.
Atestatai išduodami vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 (toliau – Atestavimo taisyklės).
Atestatai išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektams).
Atestatai išduodami ūkio subjektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
– turi technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, reikalingas veiksmams, kurių reikia energetikos įrenginiams eksploatuoti, atlikti;
– turi technologinius, techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų energetikos įrenginių techniniai duomenys ir rekomenduojamos eksploatavimo procedūros;
– turi energetikos įrenginiams eksploatuoti Atestavimo taisyklių 16 priedo 2 ir 14 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte pagal darbo sutartį.

Ūkio subjektas dokumentus atestatui gauti, pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti atestate įrašytus duomenis), gauti dublikatą, sustabdyti atestato galiojimą, panaikinti atestato galiojimo sustabdymą, panaikinti atestato galiojimą pateikia Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) tiesiogiai ar per atstumą (paštu, elektroninėmis priemonėmis el. paštu paslaugos@vei.lt.
Pateikti ūkio subjekto dokumentus ir užpildyti prašymą gali ūkio subjekto atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai ūkio subjektas pateikia dokumentus VEI elektroninėmis priemonėmis, jis savo tapatybę turi patvirtinti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Kai elektroninėmis priemonėmis dokumentus pateikia ūkio subjekto atstovas, jis papildomai turi pateikti įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (žr. 12 p.).
VEI per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo informuoja arba išsiunčia ūkio subjektui patvirtinimą, kad prašymas gautas. Patvirtinime turi būti informacija, nurodyta Atestavimo taisyklių 29.1–29.3 punktuose. Patvirtinimas gali būti siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu jis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Jeigu ūkio subjektas VEI tiesiogiai pristato prašymą ir dokumentus atestatui gauti, prašymo registravimo metu jam suteikiama Atestavimo taisyklių 29.1–29.3 punktuose nurodyta informacija.
Atestatai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Konkretūs atestatų galiojimo terminai ir jų nustatymo kriterijai nurodyti Atestavimo taisyklių V skyriuje.
Ūkio subjektai apie VEI priimtus sprendimus turi teisę gauti informaciją tiesiogiai iš VEI, per atstumą (paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis) ar kitais ūkio subjekto prašyme nurodytais būdais.

Atestatas pasirašytinai išduodamas ūkio subjektui atvykus į VEI. Ūkio subjektui pageidaujant, atestatas gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis inžinierius inspektorius VEI viršininko pasirašytą atestatą nuskenuoja ir skenuotą kopiją pasirašęs elektroniniu parašu, siunčia ūkio subjektui jo nurodytu el. paštu.

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas Nr. IX-884, patvirtintas 2002 m. gegužės 16 d.
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-305 „Dėl energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo patvirtinimo“.
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas 2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Audronė Jurtautienė
Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė
Mob. +370 6 14 98518
Faks. +370 5 26 36076
audrone.jurtautiene@vei.lt
Bendra informacija:

Adresas internete:    http://vei.lrv.lt

Duomenys apie Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas188606625.


Darbo laikas:            I - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15.
                               Pietų pertrauka: 11:30-12:15

tel.                          (8 5)  263 6006, 
faks.                       (8 5)  263 6076;
el. p.                        vei@vei.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 10, LT-03219
Interneto svetainė: