2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) galutinį panaudojimą patvirtinančio dokumento išdavimas ir tikslinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) importo sertifikatą arba galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą.

Suteikimo trukmė: 30 darbo dienų

Kaina: Prašymo pateikimas yra nemokamas. Išduodant importo sertifikatą, patikslintą importo sertifikatą imama teisės aktais nustatyto dydžio valstybės rinkliava:
- už importo sertifikato išdavimą – 28 EUR;
- už patikslinto importo sertifikato išdavimą – 14 EUR;

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia prašymą išduoti strateginių prekių (karinės įrangos arba dvejopo naudojimo prekių) importo sertifikatą arba galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą.
Kartu su prašymu išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą privaloma pateikti:
1. sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių arba karinės įrangos) pirkimą–pardavimą, arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2. informaciją apie strateginių prekių galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę (pateikiama raštu).
1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 4-750 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.
4. 2016 m. rugpjūčio 19 d.  Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V – 775 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo  Nr. V-1216 „Dėl bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
5. 2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rūta Sakalauskienė Bronė Širvinskienė Aldona Baltakienė
Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 64680 Tel. +370 706 64736 Tel. +370 706 64817
Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762
ruta.sakalauskiene@ukmin.lt brone.sirvinskiene@ukmin.lt aldona.baltakiene@ukmin.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete http://www.ukmin.lt/
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188621919
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 845
Faks. +370 706 64 762
kanc@ukmin.lt