Apdorojama...

Karinės įrangos importo/įvežimo licencijos išdavimas ir tikslinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai įvežti, visuotinę) importuoti karinę įrangą iš trečiosios šalies arba prašymą įvežti karinę įrangą iš Europos Sąjungos valstybės narės (taikoma tik ML 7 kategorijos prekėms) (EK-3). Paslauga taip pat suteikia galimybę teikti prašymą dėl turimų licencijų tikslinimo.

Suteikimo trukmė: 30 darbo dienų

Kaina: Prašymo pateikimas yra nemokomas. Išduodant licenciją, patikslintą licenciją, licencijos dublikatą imama teisės aktais nustatyto dydžio valstybės rinkliava:
– už licencijos išdavimą – 34 EUR;
– už patikslintos licencijos, licencijos dublikato išdavimą – 14 EUR;      

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai įvežti) importuoti karinę įrangą iš trečiosios šalies arba prašymą įvežti karinę įrangą iš Europos Sąjungos valstybės narės (taikoma tik ML 7 kategorijos prekėms) (EK-3).
1. Kartu su prašymu išduoti individualią importo licenciją importuoti karinę įrangą ar individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją privaloma pateikti:
1.1. sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius karinės įrangos pirkimą–pardavimą, arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2. informaciją apie galutinį vartotoją ir karinės įrangos galutinį panaudojimą (pateikiama raštu);
2. Kartu su prašymu išduoti visuotinę importo licenciją importuoti karinę įrangą privaloma pateikti:
2.1. dokumentus, patvirtinančius, kad su prašyme nurodytos trečiosios šalies (šalių) įmonėmis yra sudaręs ar numato sudaryti karinės įrangos pirkimo–pardavimo sutartis;
2.3. informaciją apie karinės įrangos galutinius vartotojus, galutinį panaudojimą ir įsipareigojimus (pateikiama raštu);
2.4. įmonės ar filialo vadovo pasirašytus dokumentus, kuriuose nurodytas už importo kontrolę atsakingas įmonės darbuotojas, aprašyta, kaip įmonėje tvarkoma karinės įrangos importo duomenų apskaita, ir įsipareigojimas teikti Ūkio ministerijai informaciją apie visuotinės importo licencijos naudojimą Vyriausybės nutarimu patvirtintų licencijavimo taisyklių 56 punkte nustatyta tvarka;
3. Kartu su prašymu išduoti individualią importo licenciją laikinai įvežti karinę įrangą privaloma pateikti:
3.1. laikinojo įvežimo ir išvežimo sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius karinės įrangos laikiną įvežimą (remontuoti, demonstruoti parodoje, patikrai atlikti, laikinai naudoti), arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 4-750 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.
4. 2016 m. rugpjūčio 19 d.  Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V – 775 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo  Nr. V-1216 „Dėl bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
5. 2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rūta Sakalauskienė Bronė Širvinskienė Aldona Baltakienė
Vyraiusioji specialistė vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 64680 Tel. +370 706 64736 Tel. +370 706 64817
Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762
ruta.sakalauskiene@ukmin.lt brone.sirvinskiene@ukmin.lt aldona.baltakiene@ukmin.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete http://www.ukmin.lt/
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188621919
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 845
Faks. +370 706 64 762
kanc@ukmin.lt