Apdorojama...

Karinės įrangos eksporto/siuntimo licencijos išdavimas ir tikslinimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti karinės įrangos eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) eksportuoti karinę įrangą į trečią šalį arba prašymą išduoti karinės įrangos siuntimo Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę) (EK-2). Paslauga taip pat suteikia galimybę teikti prašymą dėl turimų licencijų tikslinimo.

Suteikimo trukmė: 30 darbo dienų

Kaina: Prašymo pateikimas yra nemokomas. Išduodant licenciją, patikslintą licenciją, licencijos dublikatą imama teisės aktais nustatyto dydžio valstybės rinkliava:
– už licencijos išdavimą – 34 EUR;
– už patikslintos licencijos, licencijos dublikato išdavimą – 14 EUR;

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie teikia
prašymą išduoti karinės įrangos eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę) eksportuoti karinę įrangą į trečią šalį arba prašymą išduoti karinės įrangos siuntimo Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę).
1. Kartu su prašymu išduoti individualią eksporto licenciją ar individualią siuntimo Sąjungoje licenciją privaloma pateikti:
1.1. sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius karinės įrangos pirkimą–pardavimą, arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2. karinės įrangos galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę patvirtinantį dokumentą, išduotą arba patvirtintą kompetentingos institucijos. Jeigu importuotojas ir (ar) galutinis vartotojas yra valstybės institucija, turi būti pateiktas kompetentingos valstybės institucijos išduotas arba patvirtintas karinės įrangos galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę patvirtinantis dokumentas.
1.3. kitos valstybės narės tiekėjo dokumentą apie karinės įrangos eksporto apribojimus, jeigu eksportuojama karinė įranga buvo įvežta iš kitos valstybės narės (teikiant prašymą išduoti siuntimo Sąjungoje licenciją, jeigu taikoma)

2. Kartu su prašymu išduoti visuotinę eksporto licenciją eksportuoti karinę įrangą ar visuotinę siuntimo Sąjungoje licenciją siųsti karinę įrangą privaloma pateikti:
2.1. dokumentus, patvirtinančius, kad su prašyme nurodytu trečiosios šalies ar valstybės narės galutiniu vartotoju eksportuotojas ar tiekėjas yra sudaręs ar numato sudaryti karinės įrangos pirkimo–pardavimo sutartis, dalyvavo ar yra numatęs dalyvauti šios šalies skelbiamuose karinės įrangos tiekimo konkursuose;
2.2. informaciją apie karinės įrangos galutinį vartotoją, galutinį panaudojimą, galutinio vartotojo įsipareigojimus ir neperdavimo kontrolę (pateikiama raštu);
2.3. įmonės ar filialo vadovo pasirašytus dokumentus, kuriuose nurodytas už eksporto kontrolę atsakingas įmonės darbuotojas, aprašyta, kaip įmonėje tvarkoma karinės įrangos eksporto ir siuntimo duomenų apskaita, ir įsipareigojimas teikti Ūkio ministerijai informaciją apie visuotinės eksporto ir visuotinės siuntimo Sąjungoje licencijos naudojimą Vyriausybės nuatrimu Nr. 932 patvirtintų licencijavimo taisyklių 56 punkte nustatyta tvarka;

3. Kartu su prašymu išduoti individualią eksporto licenciją laikinai išvežti karinę įrangą privaloma pateikti:
3.1 laikinojo išvežimo sutartį arba kitus dokumentus, patvirtinančius karinės įrangos laikiną išvežimą (remontuoti, demonstruoti parodoje, patikrai atlikti, laikinai naudoti), arba šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
1. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijavimo taisyklių, Strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ir Sertifikatų karinę įrangą gaminančioms įmonėms gavėjoms išdavimo taisyklių patvirtinimo
3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 4-750 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“.
4. 2016 m. rugpjūčio 19 d.  Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. V – 775 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo  Nr. V-1216 „Dėl bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“
5. 2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rūta Sakalauskienė Bronė Širvinskienė Aldona Baltakienė
Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė Vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 64680 Tel. +370 706 64736 Tel. +370 706 64817
Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762 Faks. +370 706 64762
ruta.sakalauskiene@ukmin.lt brone.sirvinskiene@ukmin.lt aldona.baltakiene@ukmin.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete http://www.ukmin.lt/
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188621919
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 845
Faks. +370 706 64 762
kanc@ukmin.lt