Apdorojama...

Dokumentų, (vykdomųjų komitetų sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu,   paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus,   patvirtinančius juridinius faktus pagal jo prašyme nurodytus duomenis. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus   atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą.

Suteikimo trukmė: 20 d.d., Skubus 10 - 5 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Alytaus apskrities archyvas
Dėl dokumentų, (vykdomųjų komitetų   sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios   vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius   faktus, išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę   informaciją, būtiną atsakymui parengti. Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us),   pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba   pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos   (prašomo gauti dokumento sudarytojo) pavadinimą, dokumento sudarymo vietą,   metus, Nr., asmenų pavardes, kuriems sudarytas dokumentas. Prašymas turi būti   pasirašytas. Asmuo turi pateikti asmens tapatybę   patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei kreipiamasi paštu). Atstovaudamas   kitą asmenį, asmuo turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir   atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei   kreipiamasi paštu).
1. Lietuvos Respublikos viešojo   administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų   teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas   (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir   archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų   aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose   viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007,   Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Dokumentų rengimo taisyklės,   patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.   V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).
7. Lietuvos Respublikos Civilinio   kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.221 straipsnis.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo   ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 129 patvirtintų civilinės   metrikacijos taisyklių (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2009, Nr. 100-4190) 52   punktas.
9. Lietuvos Respublikos Teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr.   10-236) 7, 13 straipsniai.
10. Lietuvos Respublikos Pacientų teisių   ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr.   115-4284) 10 straipsnis.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

nformacija teikiama telefonu (8 315) 52 054, elektroniniu paštu alytaus.aa@archyvai.lt; ir atvykus į Alytaus apskrities archyvą Jotvingių g.7, Alytus.
Bendra informacija:
AdresasJotvingių g. 7, LT-62116 Alytus
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/aaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766238
Adresas Lietuvoje:
Alytaus m. sav., Alytus, Jotvingių g. 7
(8 315) 52 054, el. p.: alytaus.aa@archyvai.lt