Apdorojama...

Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas

Priimami prašymai dėl Archyvo pažymų, dokumentų išrašų ar dokumentų kopijų juridiniams faktams patvirtinti ir pateikiami atsakymai į pateiktus prašymus.

Suteikimo trukmė: Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas – kreipiantis tiesiogiai ir telefonu, esant galimybei, informacija suteikiama iš karto. Pateikus paklausimą kitomis ryšio priemonėmis, atsakymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Archyvo pažymų, dokumentų išrašų ar dokumentų kopijų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas – gauti prašymai išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Archyve dienos (šį terminą Archyvo direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti dar iki 10 darbo dienų).

Kaina: Archyvo pažymų, dokumentų išrašų ar dokumentų kopijų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas – mokamos paslaugos pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birţelio 8 d. įsakymą Nr.ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 73-3527).

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Utenos apskrities archyvas
Dėl informacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti. Prašymas turi būti pasirašytas. Priimami ir gavimo dieną registruojami visi Utenos apskrities archyvui adresuoti prašymai:
- prašymai išduoti darbo stažą patvirtinančius dokumentus;
- prašymai išduoti notarinių dokumentų kopijas;- prašymai išduoti teismo sprendimų kopijas;
- prašymai išduoti patvirtinančius dokumentus apie nekilnojamąjį turtą;
- kiti prašymai.
Besikreipiančio asmens pateiktas prašymas turi atitikti išvardytus reikalavimus:
1. Asmenų prašymai, pateikti raštu, turi būti:
1.1. parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);
1.2. parašyti įskaitomai;
1.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
2. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu (skenuoti, faksimile), turi būti parengti taip, kad Archyvo tarnautojai galėtų:
2.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
2.2. atidaryti jį;
2.3. atpažinti turinį.

Jei prašymą pasirašo asmuo arba jo atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.Atsakymai pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę.

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Ţin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169);
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodţio 28 d. įsakymas Nr. 88 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Nijolė Šalnienė, 2 kab., tel. (8 389) 61 897, el. paštas: n.salniene@archyvai.lt

Gediminas Šeštokas, direktorius, tel. (8 389) 61 896; mob. tel. 8 698 87690; el. paštas: g.sestokas@archyvai.lt
Bendra informacija:
AdresasJ.Basanavičiaus g. 114, LT-28214 Utena
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/uaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas188700487
Adresas Lietuvoje:
Utenos r. sav., Utenos miesto sen., Utena, J. Basanavičiaus g. 114
(8 389) 61 897, el. p.: n.salniene@archyvai.lt