Apdorojama...

Dokumentų (vykdomųjų komitetų sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus pagal jo prašyme nurodytus duomenis. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą. Prašymo forma pateikiama interneto svetainėje arba prašymas rašomas laisva forma.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Kauno regioninis valstybės archyvas
Dėl dokumentų, (vykdomųjų komitetų sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.
Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos (prašomo gauti dokumento sudarytojo) pavadinimą, dokumento sudarymo vietą, metus, Nr., asmenų pavardes, kuriems sudarytas dokumentas. Prašymas turi būti pasirašytas.
Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei kreipiamasi paštu).
Atstovaudamas kitą asmenį, asmuo turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei kreipiamasi paštu).
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin.,
2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Dokumentų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).
7. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 3.221 straipsnis.
8. Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 129 patvirtintų civilinės
metrikacijos taisyklių (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2009, Nr. 100-4190) 52
punktas.
9. Lietuvos Respublikos Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000,
Nr. 10-236) 7, 13 straipsniai.
10. Lietuvos Respublikos Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317;
2004, Nr. 115-4284) 10 straipsnis.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacija teikiama telefonu (8 37) 20 76 96, elektroniniu paštu kaun.aa@archyvai.lt; ir atvykus į Kauno apskrities archyvą Maironio g.28B, Kaunas.
Bendra informacija:
AdresasMaironio g. 28B, LT-44249 Kaunas
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/kaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190765474
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Maironio g. 28B
(8 37) 32 30 54, el. p.: kaun.aa@archyvai.lt