Apdorojama...

Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo ir teikimo paslauga

Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo ir teikimo paslauga, kurios tikslas sudaryti VIISP paslaugų gavėjams sąlygas VIISP aplinkoje kurti ir skelbti IRT priemones, reikalingas VIISP paslaugų gavėjams teikti elektronines paslaugas arba tokių paslaugų procesų sudėtinių dalių rezultatus.

Kaina:nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Viešajam sektoriui
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Apdorojama...

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo bei teikimo paslauga.


Naudojantis VIISP įdiegta procesų kūrimo aplinka, el. paslaugų kūrimas tampa nesudėtingu ir ypatingu programavimo žinių nereikalaujančiu procesu. VIISP įgalina el. paslaugų konstravimą, formų sudarymą, duomenų struktūrų rengimą, procesų kūrimą ir testavimą, integracinių sąsajų diegimą ir kt.
El. paslaugos taip pat gali būti apjungiamos pagal gyvenimo atvejį bei tapti kompleksinėmis paslaugomis, naudotojų pasiekiamomis vieno mygtuko spustelėjimu. Pvz., su vaiko gimimu susijusių paslaugų užsakymas.

Teisinis pagrindas paslaugos teikimui:
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas DĖL VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SĄVEIKUMO PLATFORMOS TVARKYTOJO TEIKIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ PASLAUGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
 

Institucija, ketinanti naudotis Konstravimo paslauga, parengia planuojamos teikti elektroninės paslaugos paraišką (toliau – Paraiška) ir, suderinusi su VIISP valdytoju, pateikia Paraišką derinti institucijoms, kurių tvarkomi duomenys bus naudojami teikiant Paraiškoje nurodytą elektroninę paslaugą.
 
Paraiškos turinį sudaro šios dalys:
  • Bendroji informacija. Šioje dalyje nurodoma: elektroninės paslaugos gavėjai (fiziniai arba juridiniai asmenys), paslaugos teikėjo pavadinimas, kontaktinio asmens, kuris gali suteikti informaciją apie paslaugos kūrimą ir teikimą, vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.
  • Informacija apie elektroninę paslaugą. Šioje dalyje nurodoma: elektroninės paslaugos pavadinimas, teisės aktas, kuriuo vadovaujantis teikiama elektroninė paslauga, asmens duomenų tvarkymo tikslas bei suteiktos VIISP paslaugų gavėjo elektroninės paslaugos rezultatas (pvz., išduotas leidimas). Šioje dalyje gali būti aprašomos kelios elektroninės paslaugos, jei jų teikimo procesai susiję (pvz., licencijos ir jos dublikato išdavimas).
  • Duomenų teikėjai ir jų teikiami duomenys. Šioje dalyje nurodoma informacija apie duomenų teikėjus, kurių tvarkomi duomenys bus naudojami teikiant elektroninę paslaugą: pavadinimas, duomenų teikėjo valdomo registro arba informacinės sistemos, kurioje tvarkomi duomenys bus naudojami teikiant elektroninę paslaugą, pavadinimas ir registravimo Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre kodas, konkretūs duomenų teikėjų tvarkomi duomenys, kurie bus naudojami teikiant elektroninę paslaugą (arba tokių duomenų grupės, jeigu visų duomenų nurodyti nėra galimybės), ir tokių duomenų (arba jų grupių) saugojimo terminas. Šioje dalyje turi būti aprašomi visi duomenų teikėjai, jeigu teikiant elektroninę paslaugą numatoma naudoti kelių duomenų teikėjų tvarkomus duomenis.
  • Elektroninės paslaugos teikimo procesas. Šioje dalyje trumpai aprašomas paslaugos teikimo procesas ir esminiai paslaugos teikimo žingsniai (pvz., prašymo užpildymas ir pateikimas, duomenų patikrinimas, duomenų patikslinimas, sprendimo priėmimas, rezultato pateikimas ir t. t.), nurodomos paslaugos teikimo išimtys arba sąlygos, kai nutraukiamas jau pradėtas paslaugos teikimo procesas (pildoma tik jei yra specifinių sąlygų), nurodoma, kurios iš VIISP paslaugų bus naudojamos kuriant VIISP priemones.
  • VIISP priemonių kūrimo finansavimas. Šioje dalyje nurodomas subjektas, kuris padengs VIISP priemonių kūrimo išlaidas (nurodant lėšų šaltinį), trumpai aprašomi VIISP valdytojo ir VIISP paslaugų gavėjo santykiai vykdant VIISP priemonių kūrimo darbus: nurodoma, kas ir kaip vykdys VIISP priemonių specifikavimą, VIISP priemonių diegėjo parinkimą ir jo veiklos priežiūrą, rezultatų priėmimą ir panašiai.
Suderinus Paraišką su susijusiomis institucijomis, sudaroma VIISP paslaugų sutartis.
Sudarius VIISP paslaugų sutartį arba atlikus sudarytos VIISP paslaugų sutarties keitimą, pagal Paraiškoje pateiktą informaciją rengiama VIISP priemonių detali specifikacija ir kuriamos VIISP priemonės.
Taigi valstybės bei savivaldybių institucijos, valstybės įmonės ar įstaigos užuot kūrę savo sprendimus gali pasinaudoti jau sukurtais VIISP el. paslaugų kūrimo/teikimo bendro naudojimo IT sprendimais.

VIISP naudotojo instrukcija

Apdorojama...

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Informacinių technologijų sprendimų skyriaus patarėjas
Tomas Sakalauskas 
tel. +370 693 45 184

 

Paslaugos teikėjo kontaktai

 

Institucijos, norėdamos pasinaudoti institucijoms teikiama VIISP paslauga, turi sudaryti su IVPK VIISP paslaugų teikimo sutartį. Sutarties projektas institucijai pateikiamas kaip paslaugos užsakymo rezultatas. 


Paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti :

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti paslaugos užsakymą.

Paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas).


Bendra VIISP paslaugų užsakymo tvarka

Paslaugos užsakymo iniciatorius portale www.epaslaugos.lt pasirenka meniu punktą „Viešajam sektoriui“ ir pažymi kairiame lango meniu punktą „Rodyti tik VIISP teikiamas paslaugas“. Tarp atrinktų paslaugų pasirenka reikalingą paslaugą pvz. „Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS“. Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas.  
 
UŽSAKYMAS. Užpildžius paslaugos užsakymo formą sugeneruojama VIISP paslaugų teikimo sutartis su priedais arba tik priedas, jei sutartis jau pasirašyta anksčiau. Asmuo, užsakęs paslaugą, gali parsisiųsti abu dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. Jei įstaigos atsakingi darbuotojai turi pateiktam dokumentui pastabų,  jos turi būti įrašytos kaip komentarai į sugeneruotą dokumentą.
 
DERINIMAS. Paslaugą užsakęs asmuo, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, prie užsakytų paslaugų ras „Vidinio derinimo užduotį“. Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite, jei pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir atidarytame lange prisekite dokumentus su pataisytais duomenimis ir pateiktais komentarais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas VIISP tvarkytojui (IVPK), kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašymui. Apie šią užduotį vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale. 
 
PASIRAŠYMAS. Vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe mato savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą atstovaujamas asmuo ir atsivėrusiame lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką Atstovauti. Sistema automatiškai patikrins Jūsų duomenis Juridinių asmenų registre ir esant teigiamam atsakymui suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos portale. Nuspaudus mygtuką Mano kortelė Jūs atsidursite institucijos erdvėje, kur rasite pranešimą, taip pat Jums bus pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Patariame pasirašyti naudojant naršyklę Mozilla arba Google chrome.

Teisės aktai:
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugų aprašas
 

Detaliau