Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama. Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi turėti dresuotojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamos gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas. Leidimus juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus, išduoda Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas įsigyti pavojingą šunį galioja 2 (du) mėnesius nuo išdavimo dienos. Leidimas laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis galioja 2 metus.

B. Leidimo dublikato išdavimas. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto puslapyje bei raštu informavusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

C. Leidimo papildymas, patikslinimas. Išduotas Leidimas gali būti keičiamas asmens prašymu, jeigu keičiasi fizinio asmens duomenys, juridinis asmuo pertvarkomas ar reorganizuojamas, keičiasi kiti Leidime nurodyti rekvizitai. Leidimo turėtojas turi apie pasikeitimus informuoti Leidimą išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti (papildyti, patikslinti) Leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

D. Leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas. Leidimą išduodanti institucija, nustačiusi veiklos sąlygų laikymosi pažeidimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus), raštu sustabdo leidimo galiojimą, nustato pažeidimų pašalinimo terminą ir per 3 darbo dienas raštu informuoja Leidimo turėtoją. Asmeniui, pašalinusiam pažeidimus ir apie tai raštu informavusiam instituciją, Leidimą išduodančios institucijos raštas dėl Leidimo galiojimo sustabdymo raštu atšaukiamas.

E. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Institucijos sprendimu leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. asmuo pateikia prašymą panaikinti Leidimo galiojimą;

2. asmuo per nustatytą terminą nepašalina veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų;

3. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia veiklos sąlygų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);

4. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus.

Priėmus sprendimą, institucija per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie Leidimo galiojimo panaikinimą. Asmuo, gavęs raštą apie Leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas turi grąžinti Leidimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

Prašymą visais atvejais galima pateikti tiesiogiai atvykus į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją (Katedros 4, Kaišiadorys), atsiųsti paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniais ryšiais: per E. pristatymo sistemą, oficialiu Savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą dėl Leidimo išdavimo / neišdavimo informuojamas raštu. Pranešimas gali būti išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiamas paštu ar elektroniniais ryšiais: per E. pristatymo sistemą, elektroni

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis (toliau – Leidimas) – dokumentas, suteikiantis juridiniams ir fiziniams asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 8 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama. Asmenys, norintys dresuoti pavojingus šunis, turi turėti dresuotojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamos gyvūnų laikytojus vienijančios asociacijos.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas. Leidimus juridiniams ir fiziniams (ne jaunesniems nei 18 metų) asmenims, pateikusiems reikiamus dokumentus, išduoda Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Leidimas įsigyti pavojingą šunį galioja 2 (du) mėnesius nuo išdavimo dienos. Leidimas laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis galioja 2 metus.

B. Leidimo dublikato išdavimas. Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto puslapyje bei raštu informavusiam Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

C. Leidimo papildymas, patikslinimas. Išduotas Leidimas gali būti keičiamas asmens prašymu, jeigu keičiasi fizinio asmens duomenys, juridinis asmuo pertvarkomas ar reorganizuojamas, keičiasi kiti Leidime nurodyti rekvizitai. Leidimo turėtojas turi apie pasikeitimus informuoti Leidimą išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti (papildyti, patikslinti) Leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

D. Leidimo galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas. Leidimą išduodanti institucija, nustačiusi veiklos sąlygų laikymosi pažeidimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus), raštu sustabdo leidimo galiojimą, nustato pažeidimų pašalinimo terminą ir per 3 darbo dienas raštu informuoja Leidimo turėtoją. Asmeniui, pašalinusiam pažeidimus ir apie tai raštu informavusiam instituciją, Leidimą išduodančios institucijos raštas dėl Leidimo galiojimo sustabdymo raštu atšaukiamas.

E. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Institucijos sprendimu leidimo galiojimas panaikinamas, kai:

1. asmuo pateikia prašymą panaikinti Leidimo galiojimą;

2. asmuo per nustatytą terminą nepašalina veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų;

3. asmuo per vienerius metus du kartus pažeidžia veiklos sąlygų reikalavimus (pagal kontroliuojančių institucijų gautus raštiškus pranešimus);

4. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus.

Priėmus sprendimą, institucija per 3 darbo dienas raštu informuoja asmenį apie Leidimo galiojimo panaikinimą. Asmuo, gavęs raštą apie Leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas turi grąžinti Leidimą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

Prašymą visais atvejais galima pateikti tiesiogiai atvykus į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją (Katedros 4, Kaišiadorys), atsiųsti paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniais ryšiais: per E. pristatymo sistemą, oficialiu Savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu [email protected] arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą dėl Leidimo išdavimo / neišdavimo informuojamas raštu. Pranešimas gali būti išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiamas paštu ar elektroniniais ryšiais: per E. pristatymo sistemą, elektroniniu laišku ar per Elektroninius valdžios vartuswww.epaslaugos.lt.

Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją ir pasirašius Leidimų išdavimo registravimo žurnale.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai elektroninę prašymo formą ir papildomus dokumentus.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl Leidimo išdavimo / neišdavimo arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją ir pasirašius Leidimų išdavimo registravimo žurnale.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Teikiant prašymą dėl Leidimo išdavimo:
 2. Prašymą: 1.
 3. Jei prašymą teikia fizinis asmuo, prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. 1.
 4. Jei prašymą teikia juridinis asmuo, prašyme nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris; juridinio asmens darbuotojo, kuris rūpinsis pavojingo šuns laikymu (toliau – juridinio asmens darbuotojas) vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris.
 5. Fizinio asmens arba juridinio asmens darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją.
 6. Fizinio asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, deklaravimo dokumentų kopiją arba juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją.
 7. Sveikatos priežiūros įstaigų pažymas, kad fizinis asmuo (juridinio asmens darbuotojas) ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
 8. Pažymas, kad fizinis asmuo (juridinio asmens darbuotojas) ir su juo gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas.
 9. Tarptautinės kinologų federacijos pripažįstamą dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns kilmę ir veislę.
 10. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema.
 11. Dokumentą, patvirtinantį pavojingo šuns skiepijimą, o ketinant įvežti pavojingą šunį – tarptautinį paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą.
 12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai fizinis asmuo ar juridinis asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis.
 13. Lietuvos kinologų draugijos išduoto dresuotojo pažymėjimo kopiją (pateikiama, jei šunį pageidaujama dresuoti). Teikiant prašymą dėl Leidimo papildymo, patikslinimo, dublikato išdavimo:
 14. Laisvos formos prašymą papildyti, patikslinti ar išduoti Leidimo dublikatą.
 15. Motyvuotą paaiškinimą dėl duomenų pasikeitimo, papildymo ar Leidimo originalo praradimo.
 16. Skelbimo apie Leidimo originalo praradimą Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto puslapyje kopiją (praradus Leidimą). Teikiant prašymą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo:
 17. Laisvos formos prašymą.
 18. Leidimo originalą arba dublikatą (teikiant prašymą dėl Leidimo panaikinimo). Juridinių asmenų pateiktų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens antspaudu ir vadovo parašu, o fizinio asmens – fizinio asmens parašu. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Teikiant prašymą elektroniniais ryšiais, pateikiamos prie prašymo pridedamų kitų dokumentų skaitmeninės kopijos (skenuotos, fotografuotos ir pan.).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVidmantas MalinauskasŽemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37068211808
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasBažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
  Adresas internetehttp://www.kaisiadorys.lt
  Darbo laikasPirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val. Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
  Įmonės kodas188773916
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorys, Katedros g. 4, LT-56121
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, reikalingų Leidimui gauti, pateikimo dienos.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos