Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

- jaunesniems nei 18 metų;

- įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

- teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimo galiojimas sustabdomas:

- kai nustatoma, kad buvo pažeisti Tvarkos reikalavimai;

- kai nustatomi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai;

- mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.

Leidimas panaikinamas:

- kai atsakingas asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

- mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti pavojingą šunį;

- kai per nustatytą terminą nepašalinami Tvarkos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, Vilniaus g. 1, Lazdijai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

- jaunesniems nei 18 metų;

- įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

- teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimo galiojimas sustabdomas:

- kai nustatoma, kad buvo pažeisti Tvarkos reikalavimai;

- kai nustatomi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai;

- mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.

Leidimas panaikinamas:

- kai atsakingas asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

- mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti pavojingą šunį;

- kai per nustatytą terminą nepašalinami Tvarkos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti raštu tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, Vilniaus g. 1, Lazdijai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Parengtas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norėdami gauti Leidimą, turi pateikti rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys suaugę asmenys: 2.
 4. nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos; 2.
 5. nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Asmens teistumo (neteistumo) pažymas (toliau – pažyma) rengia ir išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu. Pažyma galioja 1 metus; 2.
 6. pažymą, kad yra išklausę Vidaus reikalų ministerijos parengtą Asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių pavojingus ir kovinius šunis bei pavojingų ir kovinių šunų mišrūnus ar jais prekiaujančių, mokymo programą;
 7. vietos, kurioje bus laikomas pavojingas šuo, nuosavybę įrodančių dokumentų kopijas;
 8. gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus bei seniūnijos išduotą pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur bus laikomas pavojingas šuo;
 9. raštišką sutikimą privataus namo, daugiabučio namo pilnamečių gyventojų ar sodo bendrijos valdybos, priklausomai, kur pavojingas šuo bus laikomas;
 10. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimo, Gyvūno augintinio paso ar kito dokumento, kuriuo patvirtinama pavojingo šuns tapatybė su įrašytu identifikavimo numeriu (paženklinimo poodine mikroschema) ir yra žyma apie šunų paskiepijimą nuo pasiutligės, kopiją;
 11. tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamo dokumento, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė, kopija. Juridiniams asmenims leidimai išduodami papildomai pateikus juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją, prašymą, priede bei juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už agresyvų šunį ir atsakingo asmens dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymas, kad už gyvūną atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos, asmens teistumo (neteistumo) ir yra išklausęs Vidaus reikalų ministerijos parengtą Asmenų laikančių, veisiančių, dresuojančių pavojingus ir kovinius šunis bei pavojingų šunų mišrūnus ar jais prekiaujančių mokymo programą).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAuridas MarcinkusKaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37062071487
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai
  Adresas internetewww.lazdijai.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188714992
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Lazdijų rajono sav., Lazdijų miesto sen., Lazdijai, Vilniaus g. 1, LT-67106
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37031866108
  Veiksmas:Nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų