Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išduota, pratęsia ir jų galiojimą panaikina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyrius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Leidimas galioja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas el. paštu, asmeniškai arba per Elektroninius valdžios vartus.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išduota, pratęsia ir jų galiojimą panaikina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyrius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Leidimas galioja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas el. paštu, asmeniškai arba per Elektroninius valdžios vartus.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, sumoka rinkliavą pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja gautą prašymą, patikrina pateiktus dokumentus bei kitą paslaugai suteikti būtiną informaciją, esant poreikiui informuoja paslaugos gavėją dėl trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
 4. Paslaugos teikėjas priima sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti ir parengia leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti paslaugos gavėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus arba el. paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, kodas (juridinio asmens) ar asmens kodas (fizinio asmens), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas (jeigu turi), prašymo data, prekių ar paslaugų asortimentas, nurodoma įranga, prekybos vietos plotas (kv. m), elektros energijos poreikis;
 2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;
 3. Atitinkamų institucijų išduoto dokumento, patvirtinančio veiklos teisėtumą, kopija, kai prekiauti ar teikti paslaugas norinčių asmenų veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kt.).
 4. Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešoje vietoje sutarties data ir numeris arba sutarties kopija, kai prekiaujama kioske, paviljone ar kitame laikinajame įrenginyje;
 5. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose, pateikia šių dokumentų kopijas;
 6. medicininę knygelę (sveikatos pasą), išduotą vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka; 5.
 7. ūkininkai, prekiaujantys savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą; 5.
 8. sodininkai, prekiaujantys savo vaisiais, uogomis, daržovėmis – nustatytos formos sodininkų bendrijos nario pažymėjimą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka; 5.
 9. bitininkai, prekiaujantys savos gamybos medumi ir bitininkystės produktais – bityno pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą Ūkinių gyvūnų registre; 5.
 10. prekiaujantys ekologiškais žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos ir ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka; 5.
 11. prekiaujantys išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka; 5.
 12. prekiaujantys tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Alytaus miesto viešųjų vietų, kuriose prekiaujama ir teikiamos paslaugos, sąrašą. Nuo rinkliavos atleidžiami: 1) Alytaus miesto savivaldybės gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus; 2) neįgalieji; 3) įstaigos ir asmenys, teikiantys paslaugas, prekiaujantys maisto ir ne maisto prekėmis, renginių, organizuojamų labdaros tikslais, metu, organizuojantys reklamines akcijas; 4) renginių generaliniai rėmėjai, kuriuos nustato renginio organizatorius; 5) moksleiviai ir studentai, prekiaujantys savos gamybos produkcija; 6) etnokultūros renginių metu organizuojamose parodose-mugėse savo gamybos produkcija pristatantys dalyviai; 7) asmenys, teikiantys paslaugas, prekiaujantys maisto ir ne maisto prekėmis renginių, organizuojamų savivaldybės seniūnaitijų teritorijose, metu. Rinkliavos lengvata 50 procentų suteikiama bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams. Asmenys, norintys pasinaudoti nustatytomis lengvatomis, kartu su prašymu privalo pateikti teisę į lengvatą patvirtinančių dokumentų kopijas. Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEglė JanušauskienėVerslo skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37031555121
  mob. tel.+37061689170
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Rinkliavų dydžiai, nustatyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-129
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų