Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims. Paslauga teikimama visose Vilniaus miesto seniūnijose.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Birštono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų. Viešoji vieta – Birštono savivaldybės teritorijoje esanti Birštono savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai ir kitos žmonių susibūrimo vietos, išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, nesudėtingų laikinų statinių, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

Už Leidimo išdavimą mokama Birštono savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išduodamas vienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai (taip pat ir mobiliai prekybos ar paslaugų teikimo vietai), kuri turi būti suderinta su Savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus atsakingu specialistu. Vietinė rinkliava sumokama už visą leidimo galiojimo laikotarpį. Leidimas išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, priklausomai nuo pateiktų dokumentų galiojimo termino, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos. Leidimus išduoda Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius.

Prašymas užpildytas pagal nustatytą formą gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, el. paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui Leidimas arba atsisakymas išduoti Leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų informacinę sistemą (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su priedais (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Prašymas užregistruojamas automatiškai ir nukreipiamas paslaugos teikėjui.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo (trūkstamų dokumentų pateikimo).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui išduodamas Leidimas arba parengiamas raštas, kuriame nurodoma, kodėl toks Leidimas nebus išduotas ir pateikiamas per E. siuntų pristatymo sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių (priskiriama ir prekių ekspozicija šalia stacionaraus prekybos pastato), leidimą prekiauti iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, prekiauti iš automobilių ar automobilių priekabų ir pan. būtina Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriui pateikti šiuos dokumentus: 1.
 2. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos Nr., prekybos (paslaugų teikimo) vieta, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikas; 1.
 3. juridinio asmens registravimo pažymėjimą, individualios veiklos vykdymo pažymą arba atitinkamos veiklos verslo liudijimą. Jeigu asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantį dokumentą (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu); 1.
 4. galiojantį prekybos (paslaugų teikimo) vietos planą (schemą) arba laikinųjų prekybos įrenginių projektą (sukomplektuotos darbo vietos nuotrauką), suderintą su Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus atsakingu specialistu; 1.
 5. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos plano (schemos) arba laikinojo prekybos įrenginio projekto, sukomplektuotos darbo vietos nuotraukos nereikia: 1.4.
 6. prekiauti aikštėje, esančioje B. Sruogos g. 23A, Birštone; 1.4.
 7. jei išduodamas leidimas galioja ne ilgiau kaip 1 (vieną) dieną per mėnesį; 1.
 8. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas); 1.
 9. įsigijimo dokumentus, jeigu prekiaujama eglutėmis ar jų šakomis; 1.
 10. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
 11. Norint gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kioskų, paviljonų ir lauko kavinių būtina Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriui pateikti šiuos dokumentus: 2.
 12. prašymą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefonas, verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.; prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas, prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos (paslaugų teikimo) laikas; 2.
 13. asmens registravimo pažymėjimą, individualios veiklos vykdymo pažymą arba atitinkamos veiklos verslo liudijimą. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise arba nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija, jis privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantį dokumentą (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu); 2.
 14. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, jeigu prekiauti arba teikti paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka jis yra privalomas; 2.
 15. dokumentus sudarytus su komunalinių atliekų tvarkytoju dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo; 2.
 16. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga galutinė

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRasma KrušinskienėBirštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37031962006
  mob. tel.+37061064253
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasJaunimo g. 2, 59206 Birštonas
  Adresas internetehttp://www.birstonas.lt
  Darbo laikas8.00 – 17.00
  Įmonės kodas188750166
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Birštono sav., Birštonas, Jaunimo g. 2, LT-59206
  Tel.:+37031965555
  Veiksmas:Paslaugos suteikimo kainą žr. kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų