Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Joniškio rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia. Pensininkams ir neįgaliems asmenims paslaugos kaina mažinama nuo 60 iki100 procentų.

Atvejai kuriais galima kreiptis:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo papildymas;

D. Leidimo patikslinimas;

E. Leidimo galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

H. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Asmuo gali pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per E. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus.

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Joniškio rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia. Pensininkams ir neįgaliems asmenims paslaugos kaina mažinama nuo 60 iki100 procentų.

Atvejai kuriais galima kreiptis:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo papildymas;

D. Leidimo patikslinimas;

E. Leidimo galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

H. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Asmuo gali pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per E. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus.

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą ;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas, suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, jei asmuo nori prekiauti maisto produktais.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Verslo liudijimo kopija.
 4. Dokumentas, patvirtinantis mokesčio lengvatą (kai asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą).
 5. Įrenginio vaizdinį.
 6. Vietos schemą.
 7. Žagarės regioninio parko direkcijos rašytinį suderinimą (kai prašoma išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas Mūšos Tyrelio pažintinio tako prieigos vietose, Žagarės dvaro parko teritorijoje ir poilsiavietėje prie Žvelgaičio ežero).
 8. Asmenys, teikiantys paslaugas laikinais įrenginiais, papildomai pateikia: veiklos aprašymą, įrenginių pavadinimą ir jų naudojimo instrukcijas, įrenginių nuosavybės dokumentų arba sutarties su atrakcionų savininkais nuorašus.
 9. Asmenys, teikiantys paslaugas pramoginiais įrenginiais (registruojamais Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) viešosiose vietose, seniūnijai papildomai pateikia: 9.
 10. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažymą; 9.
 11. atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginę instrukciją, kurioje numatytos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė; 9.
 12. įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvadą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 1 mėn.), kad atrakcionų įrenginiai yra tinkami saugiai naudoti visam leidimo galiojimo laikotarpiui, jeigu eksploatavimo trukmė neviršija vienerių metų sezono. Ilgesnės eksploatavimo trukmės atveju nauja išvada seniūnijai pateikiama likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki galiojančios išvados galiojimo termino pabaigos ir atrakcionų eksploatavimo sezono pradžios (kai atrakcionai eksploatuojami tik sezono metu); 9.
 13. įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu leidimas (draudimo polisas turi galioti visą atrakcionų įrenginių buvimo viešojoje vietoje laiką, nesvarbu, kokia atrakcionų veikimo (eksploatacijos) sezono kalendoriniais metais trukmė).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Jei prekiautojas netinkamai įformina prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, kurių reikia Leidimui išduoti, Kompetentinga institucija, kuriai pateiktas prašymas, per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir informuoja apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISIeva ŽygelienėJoniškio seniūnijos raštvedė
  tel.+37042669157
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSimona ŠešelgytėSatkūnų seniūnijos raštvedė
  tel.+37042643342
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDovilė MotuzienėRudiškių seniūnijos raštvedė
  tel.+37042643724
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGenovaitė ŽeimienėŽagarės seniūnijos raštvedė
  tel.+37042660865
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAudronė MalkevičienėGataučių seniūnijos raštvedė
  tel.+37042647618
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvalda KaikarienėSkaistgirio seniūnijos raštvedė
  tel.+37042660925
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIrena MuižienėKepalių seniūnijos raštvedė
  tel.+37042660050
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVirginija KaikarienėSkaistgirio seniūnė, laikinai vykdanti Gaižaičių seniūno funkcijas
  tel.+37042665022
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISMeilutė BurkuvienėKriukų seniūnijos raštvedė
  tel.+37042660051
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIna JanulienėSaugėlaukio seniūnijos raštvedė
  tel.+37042648300
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Livonijos g. 4, LT- 84124, Joniškis
  Adresas internete www.joniskis.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 288712070

  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4, LT-84124
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Joniškio rajono sav., Joniškio sen., Joniškis, Livonijos g. 4-1, LT-84124
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370642669140
  Veiksmas:Kainos atitinkamai pagal paslaugos pobūdį. Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos