Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens išduotą leidimą.

Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Marijampolės miesto teritorijoje pasirašo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas arba vyriausiasis specialistas, Marijampolės savivaldybės seniūnijose- kaimiškųjų seniūnijų seniūnai.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1, I aukštas, 3, 4 langelis;
- atvykus į seniūniją, kai norima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nustatytose viešosiose vietose;
- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė;
- elektroniniu paštu: [email protected];
- siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;
- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę ar seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Juridiniai ar fiziniai asmenys prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose gali tik turėdami Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens išduotą leidimą.

Leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose Marijampolės miesto teritorijoje pasirašo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas arba vyriausiasis specialistas, Marijampolės savivaldybės seniūnijose- kaimiškųjų seniūnijų seniūnai.

Prašymas, užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1, I aukštas, 3, 4 langelis;
- atvykus į seniūniją, kai norima prekiauti ir (ar) teikti paslaugas kaimiškosios seniūnijos teritorijoje nustatytose viešosiose vietose;
- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: J. Basanavičiaus a.1, 68307 Marijampolė;
- elektroniniu paštu: [email protected];
- siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;
- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę ar seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:

Atsakymas (sprendimas) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės g. 36, 44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia elektroninio ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų informacinę sistemą (www.epaslaugos.lt).
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su priedais (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui išduodamas leidimas arba parengiamas raštas, kuriame nurodoma, kodėl toks leidimas nebus išduotas ir pateikiamas per E. siuntų pristatymo sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška;
 2. Individualios veiklos vykdymo pažyma;
 3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas arba dokumentas, patvirtinantis teisę į turimą žemę (jeigu jis yra tos žemės savininkas) arba sutartinius santykius įteisinantis dokumentas (jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu), kai asmuo pageidauja prekiauti savo išauginta žemės ūkio produkcija;
 4. Bityno pasas (prekiaujant medumi);
 5. Gyvūną identifikuojantis dokumentas (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslaugą);
 6. Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas, meno kūrėjo pažymėjimas ar tradicinio amatininko sertifikatas;
 7. Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu kioske (paviljone) veiklą numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas;
 8. Pramoginių įrenginių išdėstymo supaprastintas projektas (teikiant paslaugas pramoginiais įrenginiais), kurį sudaro:
  aiškinamasis raštas;
  pramoginių įrenginių išdėstymo planas topografiniame plane su pažymėtomis jų išdėstymo vietomis;
  pramoginių įrenginių vaizdai (brėžiniai) su išmatavimais;
  vizualinė informacija (įrenginių foto nuotraukos);

  veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija, galiojanti iki leidimo teikti paslaugas pramoginiais
  įrenginiais viešosiose vietose galiojimo pabaigos;
 9. Jeigu prašoma išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais, įrašytais į Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą, papildomai pateikiama:
  potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažyma;
  atrakcionams valdyti savininko paskirto operatoriaus pareiginė instrukcija, kurioje numatomos jo funkcijos, pareigos, atsakomybė.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą (Juridinių asmenų registras)
 2. Informaciją apie išduotą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą (Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos)
 3. Informacija apie išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)

Pageidaujantys prekiauti ar teikti paslaugas įsirengtame kioske ar paviljone, vykdyti prekybą iš įrengtų specializuotų transporto priemonių, lauko kavinių turi turėti rašytinį pritarimą statyti laikiną statinį, kuris išduodamas atsižvelgiant į Statybos įstatymo reikalavimus.Pašymas "Pritarti laikinojo statinio projektui / pratęsti laikinojo statinio naudojimo terminą".

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

NENURODYTA-PASISŠunskų seniūnija, Marijampolės sav., Šunskai, Varpo g. 32
tel.+37034328174
[email protected]
NENURODYTA-PASISMarijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
tel.+37034355542
[email protected]
NENURODYTA-PASISSasnavos seniūnija, Marijampolės sav., Sasnava, Sūduvos g. 27
tel.+37034328788
[email protected]
NENURODYTA-PASISZita BungardienėViešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
tel.+37034390023
mob. tel.+37069315074
[email protected]
NENURODYTA-PASISGudelių seniūnija, Marijampolės sav., Gudeliai, Vytauto g. 8
tel.+37034337235
[email protected]
NENURODYTA-PASISLiudvinavo seniūnija, Marijampolės sav., Liudvinavas, Vytauto g. 6
tel.+37034320425
[email protected]
NENURODYTA-PASISMarijampolės savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
tel.+37034390054
[email protected]
NENURODYTA-PASISIgliaukos seniūnija, Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g. 19
tel.+37034324525
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasMarijampolė, J.Basanavičiaus a.1
Adresas internetehttp://www.marijampole.lt
Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; Penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
Įmonės kodas188769113
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Marijampolės sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307
Interneto svetainė:
Tel.:+37034390062
Veiksmas:Žiūrėti kainoraštį (pridedama)
Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
Trukmė:5 darbo dienos

Kainoraštis