Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.
 

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – tai vieta, kuri yra nuolat ar nustatytu laiku prieinama visuomenei ar jos daliai laisvai ar komerciniu, narystės pagrindu ar kitaip, yra naudojama verslo, pramogų ar kitais teisėtais tikslais, suderinus su viešosios vietos savininku.

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

Atvejai:

1. Leidimo išdavimas;

2. Leidimo dublikato išdavimas;

3. Leidimo papildymas;

4. Leidimo patikslinimas;

5. Leidimo galiojimo sustabdymas;

6. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

7. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Mažeikių rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Vietinės rinkliavos dydį apskaičiuoja Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – Seniūnija), kurios teritorijoje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos. Leidimas išduodamas tik sumokėjus rinkliavą. Viešosiose vietose prekiauti ar teikti paslaugas be leidimo draudžiama.

Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Mažeikių rajono savivaldybės seniūnijos teritorijoje, kurios seniūnas išdavė leidimą.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją,  atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu arba Savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu. Pageidaujant paslaugą suteikti elektroninėmis priemonėmis, suaktyvinama šiame paslaugos teikimo aprašyme aktyvi nuoroda „UŽSAKYTI“ arba paslauga užsakoma Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt).  
Teikiant prašymą elektroniniu būdu, el. pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, ar per tą elektroninių paslaugų sistemą, per kurią buvo užsakyta paslauga elektroniniu būdu.
 
Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtus administracinius sprendimus arba veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) per vieną mėnesį, o kai viešojo administravimo subjektas neatlieka savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, šis neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kurią baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo terminas. Skundai paduodami tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai)) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.
Per vienerius metus gali būti skundžiamas pareigūnų piktnaudžiavimas ar biurokratizmas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
 
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas teikdamas prašymą popieriniu būdu, užpildo rekomenduojamos formos prašymą ir kartu su šiame aprašyme nurodytais dokumentais (jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka) ir pateikia prašymą paslaugos aprašymo pradžioje nurodytu būdu, teikiant prašymą elektroniniu būdu ‒ jungiasi prie Elektroninų valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas, teisės aktuose nustatyta tvarka, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 2. Paslaugos vykdytojas, esant teigiamam sprendimui, parengia teisės aktais reglamentuojamus dokumentus dėl paslaugos suteikimo ar, esant neigiamam sprendimui, motyvuotą atsisakymo tenkinti prašymą raštą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas arba pageidaujamas dokumentas išduodamas ar atsisakymas išduoti pageidaujamą dokumentą pateikiamas prašyme nurodytu būdu ‒ atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per E. pristatymas informacinę sistemą. Kai paslaugos užsakymas buvo teikiamas elektroniniu būdu ‒ informacija suteikiama per tą elektroninių paslaugų sistemą, per kurią buvo užsakyta paslauga.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiamas nustatytos formos prašymas.

   
 2. Kitais atvejais (leidimo papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas ,galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas) – teikiamas laisvos formos prašymas, prašyme nurodant motyvą ir išduoto leidimo numerį ir išdavimo datą.
   
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
   
 4. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
   
 5. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiamas įmonės pažymėjimas, verslo liudijimo ar kitų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti veiklą, kopija.
   
 6. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai prekiaujant teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas.

   
 7. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiamas vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas – kai leidimą gauti pageidauja nepilnametis nuo 16 iki 18 metų amžiaus.
   
 8. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiamas vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti).

   
 9. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiama kiosko, paviljono, lauko kavinės (tik prekybos atvejui) savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schema.

  .
 10. Leidimo prekiauti atveju – teikiamos transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijos – kai norima prekiauti iš prekybai pritaikytų automobilių ar jų priekabų.
   
 11. Leidimo paslaugai atveju – teikiama sutartinius santykius įteisinančio  dokumento kopija – kai kioske ar paviljone veiklą numato vykdyti ne kiosko ar paviljono savininkas.
   
 12. Leidimo paslaugai atveju – kai teikiamos nuomos, nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų ir kt. mobiliosios paslaugos, vykdoma kita veikla, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos – teikiamas laisvos formos aprašymas ir patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės) atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus bei patvirtinimą, kad asmuo yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus.
   
 13. Leidimo paslaugai atveju – gyvūną identifikuojančio dokumento kopija – kai teikiama jodinėjimo, pasivažinėjimo kinkomuoju transportu paslauga.
   
 14. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugą išdavimo atveju – teikiama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją – kai prekiaujant teisės aktų nustatyta tvarka toks pažymėjimas yra privalomas.
   
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Informacija apie juridinio asmens statusą. (Nekilnojamojo turto registre ir kadastre (VĮ Registrų centras).)
 2. Informacija apie viešosios vietos (nekilnojamojo turto objekto) statusą. (Nekilnojamojo turto registre ir kadastre (VĮ Registrų centras).)
 3. Informacija apie išduotą verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą. (Valstybinė Mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (Informacija apie mokesčių mokėtojus: https://www.vmi.lt/evmi/rinkmenos/lt/mokesciu-moketoju-informacija).)
 4. Informacija apie išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Maisto tvarkymo subjektų sąrašas: https://www.vmvt.lt/opendata/mtsr/index.php))

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Laižuvos seniūnijaLaižuvos seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37052595581
mob. tel.+37064029420
[email protected]
Šerkšnėnų seniūnijaŠerkšnėnų seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044342425
[email protected]
Židikų seniūnijaŽidikų seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044343225
mob. tel.+37065959677
[email protected]
Reivyčių seniūnijaReivyčių seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044340504
mob. tel.+37067847111
[email protected]
Mažeikių apylinkės seniūnijaMažeikių apylinkės seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044327178
mob. tel.+37065944790
[email protected]
Viekšnių seniūnijaViekšnių seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044337413
[email protected]
Tirkšlių seniūnijaTirkšlių seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044348234
mob. tel.+37065630016
[email protected]
Mažeikių seniūnijaMažeikių seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044325191
mob. tel.+37065535038
[email protected]
Sedos seniūnijaSedos seniūnijaSeniūnijos specialistai
tel.+37044346372
mob. tel.+37065962299
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
LIETUVOS RESPUBLIKA, Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89213
Interneto svetainė:
Veiksmas:3 EUR tai mažiausia kaina. Kaina nustatoma atsižvelgiant į pateiktą kaininką, kuris nustatytasMažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/cf15eda01ff911eabe008ea93139d588 Internetinė nuoroda į
Paslaugos suteikimo kaina:3 EUR
Trukmė:20 darbo dienų