Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Panevėžio miesto viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Panevėžio miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų.

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Panevėžio miesto savivaldybės viešųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašą (toliau – Prekybos vietų sąrašas).

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos; ne trumpesniam kaip 3 mėnesių (90 kalendorinių dienų) laikotarpiui, vykdyti veiklą kioskuose, paviljonuose.

Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.

Naujos kioskų, paviljonų, laisvalaikio pramogų ar nestacionariųjų lauko kavinių vietos, numatytos tvarkomų miesto viešųjų erdvių projektų sprendiniuose arba schemose, yra suteikiamos konkurso tvarka. Šiuo atveju Leidimas vykdyti prekybos (paslaugų teikimo) veiklą laimėtoje vietoje išduodamas konkursą laimėjusiam asmeniui.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava.

Apie priimtą sprendimą (leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus, arba parengia prašymą siųsti faksu arba elektroniniu paštu.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės priimamąjį (Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys) arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu. Paslaugos suteikimo trukmė 5 d. d. nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo, norintis gauti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio, automobilio ar jo priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės:
 2. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinė, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, el. paštas, fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el. paštas, galiojančio verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos numeris, prekybos vietos adresas, prekių asortimentas (paslaugų rūšis), prekybos ar paslaugų teikimo būdas, veiklos vykdymo laikotarpis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo pažymėjimo numeris / įsakymo dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos numeris (kai reikia);
 3. įgaliojimą, jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo;
 4. prekiaujantis ar teikiantis paslaugą iš prekybai pritaikyto automobilio, automobilio ar jo priekabos – transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją;
 5. pageidaujantis prekiauti tik savo išaugintais žemės ūkio ir maisto produktais – einamųjų metų išrašo iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę ir papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, kopiją, ir sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu prekiauja ne pats ūkininkas;
 6. laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės vaizdinį (pvz., spalvotą nuotrauką), išskyrus prekiaujančius savo išaugintais žemės ūkio ir maisto produktais, taip pat prekiaujančius gėlėmis, kapų priežiūros reikmenimis prie miesto kapinių, eglutėmis prieš Kalėdas ir Naujuosius metus;
 7. sutartį su atliekas tvarkančia įmone, išskyrus Asmenis, pagal Nuostatus atleistus nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, ir Asmenis, prekiaujančius (teikiančius paslaugas) trumpiau negu vieną mėnesį;
 8. tautodailininkas, amatininkas, prekiaujantis tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais – tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopiją;
 9. Asmuo, prekiaujantis šalia stacionaraus veikiančio prekybos pastato papildomai pateikia patalpų nuosavybės dokumento arba patalpų nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopiją (jei Asmuo nėra patalpų savininkas);
 10. Asmuo, vykdantis išvežiojamą prekybą iš prekybai pritaikyto automobilio ar specialiosios nemotorinės transporto priemonės, papildomai pateikia prekybos vietų adresus ir maršrutą;
 11. Asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų ir kitų nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogoms skirtų priemonių (elektromobilių, riedučių, dviračių, paspirtukų ir pan.) nuomos, vandens pramogų priemonių nuomos ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos, kai paslaugoms teikti reikalingas mažesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas, papildomai pateikia: 10.
 12. paslaugos teikimo vietos įrengimo schemą (parengtą ant „Google Maps“ ar topografinio žemėlapio PDF ar JPG formatu); 10.
 13. įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ilgiau negu Leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką);
 14. Asmuo, organizuojantis laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ar kitų įrenginių veiklą, pateikia akredituotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.
 15. Asmuo, norintis išplėsti aptarnavimo vietas prie veikiančios stacionarios viešojo maitinimo vietos papildomai pateikia Asmens pasirašytą prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo schemą (su nurodytu lauko kavinės užimamu plotu (kv. m) ir matmenimis), kurį sudaro: teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendras vaizdas ir vizualizacija (stalai, kėdės, skėčiai, mobiliosios tvorelės, gėlinės, markizės ir pan.), aiškinamasis raštas (aprašomos formos, naudojamos medžiagos, spalviniai sprendimai; nurodomi atstumai, paliekami pėsčiųjų, dviratininkų eismui).
 16. Asmuo, norintis prekiauti (teikti paslaugą) iš kiosko, paviljone, kuris jau įrengtas ir eksploatuojamas Savivaldybės nustatytose Panevėžio miesto kioskų ir paviljonų išdėstymo schemos vietose papildomai pateikia kiosko, paviljono vaizdinį (pvz., spalvotą nuotrauką), nuomos sutartį, pasirašytą su kiosko ar paviljono savininku (kai veiklą vykdyti nori ne pats kiosko ar paviljono savininkas). Kai einamaisiais metais pageidaujama gauti naują Leidimą toje pačioje vietoje ir pateiktų dokumentų informacija ir duomenys juose nepasikeitę, nėra pasibaigęs suderinimas (pritarimas) paslaugos teikimo vietos įrengimui ar vaizdiniui ir pats veiklos objektas nėra pakitęs, Asmuo, teikdamas prašymą, šių dokumentų pateikti neprivalo.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Panevėžio miesto savivaldybės viešųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašą. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. A-491 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės viešųjų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašo ir schemų patvirtinimo“. Leidimai gali būti neišduodami, jei Asmuo pateikia prašymą likus mažiau nei 5 darbo dienos ar pateikia ne visus dokumentus ar dokumentai yra negaliojantys ir (ar) netinkami (netinkamai įforminti, prieštarauja teisės aktams, duomenys neatitinka tikrovės. Nuo rinkliavos atleidžiami prekiaujantieji savo išauginta žemės ūkio produkcija, nuosavybės ar kita teise valdomuose žemės sklypuose, ir savo surinktomis miško uogomis, grybais, vaistažolėmis kiekvienos savaitės penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, aikštelėse, kurių sąrašai patvirtinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKristina BuinauskienėMiesto plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37045501469
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
  Adresas internetehttp://www.panevezys.lt
  Darbo laikasPirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 penktadieniais 8.00-15.45
  Įmonės kodas288724610
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Panevėžio miesto sav., Panevėžys, Laisvės a. 20, LT-35200
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už dieną): iš prekybai pritaikytų automobilių, automobilių ar jų priekabų, kai prekybos vieta iki 12 kv. m užimamo ploto
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už mėnesį už vieną priemonę): už išvežiojamąją prekybą iš prekybai pritaikytų automobilių, automobilių ar jų priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių
  Paslaugos suteikimo kaina:25 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už dieną): už išvežiojamąją prekybą iš prekybai pritaikytų automobilių, automobilių ar jų priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto priemonių
  Paslaugos suteikimo kaina:3 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už mėnesį): valgomaisiais ledais iš šaldomųjų vežimėlių (už vieną vežimėlį)
  Paslaugos suteikimo kaina:14 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už dieną): valgomaisiais ledais iš šaldomųjų vežimėlių (už vieną vežimėlį)
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą: eglutėmis ir jų šakomis, kai prekybos vieta iki 12 kv. m
  Paslaugos suteikimo kaina:5 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už mėnesį): už išnešiojamąją prekybą vienam asmeniui
  Paslaugos suteikimo kaina:8 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už dieną): už išnešiojamąją prekybą vienam asmeniui
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už prekybą (už mėnesį): viešojo maitinimo paslaugas išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo įmonių, nestacionariose lauko kavinėse už 1 kv. m.
  Paslaugos suteikimo kaina:0.6 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): iš kioskų, paviljonuose
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): iš kioskų, paviljonuose
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): už buities (svėrimo, fotografų, piešimo, batų valymo ir pan.)
  Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): už buities (svėrimo, fotografų, piešimo, batų valymo ir pan.)
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): laisvalaikio pramogoms skirtų priemonių nuomos paslaugas (dviračių, riedučių, paspirtukų, vaikiškų elektromobilių ir pan.) už vieną vietą
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): laisvalaikio pramogoms skirtų priemonių nuomos paslaugas (dviračių, riedučių, paspirtukų, vaikiškų elektromobilių ir pan.) už vieną vietą
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): nesudėtingų atrakcionų (pripučiamųjų batutų, baseinų, karstyklių vaikams ir pan.), kai užimamas plotas iki 120 kv. m (už vieną atrakcioną)
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): nesudėtingų atrakcionų (pripučiamųjų batutų, baseinų, karstyklių vaikams ir pan.), kai užimamas plotas iki 120 kv. m (už vieną atrakcioną)
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): už laisvalaikio pramogų paslaugas pramoginiais įrenginiais (vandenlenčių, laipynių ir kitokių parkų), kai užimamas plotas didesnis nei 120 kv. m (už paslaugų teikimo vietą)
  Paslaugos suteikimo kaina:100 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): už laisvalaikio pramogų paslaugas pramoginiais įrenginiais (vandenlenčių, laipynių ir kitokių parkų), kai užimamas plotas didesnis nei 120 kv. m (už paslaugų teikimo vietą)
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už mėnesį): už kitas Nuostatuose nenumatytas paslaugas
  Paslaugos suteikimo kaina:15 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Vietinė rinkliava už paslaugas (už dieną): už kitas Nuostatuose nenumatytas paslaugas
  Paslaugos suteikimo kaina:2 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos