Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimai prekiauti viešosiose vietose ar teikti paslaugas gali būti išduodami vienai parai, vienai savaitei ar vienam mėnesiui. Leidimai prekybai nereikalingi, kai yra išpirktas leidimas organizuoti komercinį renginį. Leidimai suteikia teisę nustatytais terminais ir nurodytoje vietoje, laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, prekiauti leidime nurodytomis prekėmis ir teikti paslaugas, nurodytas leidime.

Leidimus išduoda seniūnijos seniūnas pagal pateiktą prašymą. Leidimai išduodami pateikus rinkliavos sumokėjimo kvitą ir registruojami specialiame žurnale (žurnale nurodoma: leidimo Nr., išdavimo data, galiojimo data, leidimo gavėjas, mokesčio kvito Nr. ir data). Leidimus prekybai kaimo vietovėse išduoda bet kuris seniūnas, tačiau prekybos vietą nurodo tas seniūnas, kurio teritorijoje tuo metu prekiaujama.

Leidimas galioja visoje rajono teritorijoje, nepriklausomai nuo to, kuris seniūnas išdavė. Pagal raštiškus kontroliuojančių institucijų pranešimus už prekybos viešosiose vietose pažeidimus leidimą anuliuoja išdavęs seniūnas ir sumokėta rinkliava negrąžinama.

Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per įgaliotą atstovą, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją;

Asmuo pateikti prašymą gali elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimai prekiauti viešosiose vietose ar teikti paslaugas gali būti išduodami vienai parai, vienai savaitei ar vienam mėnesiui. Leidimai prekybai nereikalingi, kai yra išpirktas leidimas organizuoti komercinį renginį. Leidimai suteikia teisę nustatytais terminais ir nurodytoje vietoje, laikantis Savivaldybės tarybos patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Radviliškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, prekiauti leidime nurodytomis prekėmis ir teikti paslaugas, nurodytas leidime.

Leidimus išduoda seniūnijos seniūnas pagal pateiktą prašymą. Leidimai išduodami pateikus rinkliavos sumokėjimo kvitą ir registruojami specialiame žurnale (žurnale nurodoma: leidimo Nr., išdavimo data, galiojimo data, leidimo gavėjas, mokesčio kvito Nr. ir data). Leidimus prekybai kaimo vietovėse išduoda bet kuris seniūnas, tačiau prekybos vietą nurodo tas seniūnas, kurio teritorijoje tuo metu prekiaujama.

Leidimas galioja visoje rajono teritorijoje, nepriklausomai nuo to, kuris seniūnas išdavė. Pagal raštiškus kontroliuojančių institucijų pranešimus už prekybos viešosiose vietose pažeidimus leidimą anuliuoja išdavęs seniūnas ir sumokėta rinkliava negrąžinama.

Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per įgaliotą atstovą, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją;

Asmuo pateikti prašymą gali elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui (leidimas) išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmuo privalo pateikti:
 2. prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, kodas (įmonės ar fizinio asmens), adresas, telefono numeris, veiklos vykdymą patvirtinančio dokumento Nr., prekių (paslaugų) asortimentas, prekybos vieta, plotas (kv. m), prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpis, prašymo pateikimo data;
 3. prekiavimo ar paslaugų teikimo vietos schemą, laikino prekybos įrenginio (stoginės, kiosko, automobilio ar kt.) su prekiavimo įranga vaizdą, nuotraukas, suderintas su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atsakingu specialistu, jei prašoma leidimo prekiauti ar teikti paslaugas privačiose teritorijose ar vietose, kurios nėra patvirtintos Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Šis reikalavimas netaikomas, kai vietų išdėstymas patvirtintas administracijos direktoriaus įsakymu, Šilinių atlaidų metu, prekyba vykdoma pagal išduotą leidimą masinių renginių metu;
 4. asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų (kuriuose nedalyvauja gyvūnai), laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos (toliau – įrenginiai), papildomai pateikia: 3.
 5. informaciją apie nustatyta tvarka suderintą paslaugų teikimo vietos projektą (nurodant projekto datą ir numerį); 3.
 6. organizuojantis laipynių, vandens pramogų parko paslaugų veiklą, pateikia akredituotos įstaigos išvadą, kad įrenginys yra tinkamas saugiai naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai;
 7. Valstybinės maisto ir veterinarijos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, jeigu tų prekių prekybai arba teikiamoms paslaugoms teisės aktų nustatyta tvarka jie yra privalomi;
 8. atitinkamų institucijų išduoto veiklos teisėtumo dokumentą (pvz.: verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, ūkininko pažymėjimas ir kt.);
 9. lengvatą patvirtinantį dokumentą (jei lengvata priklauso);
 10. nustatytą vietinės rinkliavos mokesčio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;
 11. kitus dokumentus, kai tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tvarkose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRimantas LiukumasTyrulių seniūnijos seniūnas
  tel.+37042244344
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRenata MasiulienėBaisogalos seniūnijos seniūnė
  tel.+37042265334
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIeva BliznikienėŠiaulėnų seniūnijos seniūnė
  tel.+37042249790
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVidmantas TamošiūnasŠaukoto seniūnijos seniūnas
  tel.+37042224025
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVigilija DževečkienėRadviliškio miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37042252436
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEdita MančiauskėŠeduvos miesto seniūnijos sieniūnė
  tel.+37042256133
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKęstutis UlinskasPakalniškių seniūnijos seniūnas
  tel.+37042244441
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGiedrė BložienėGrinkiškio seniūnijos seniūnė
  tel.+37042246318
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGabrielė KuraitienėRadviliški miesto seniūnė
  tel.+37042253713
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAndrius GrabauskasAukštelkų seniūnijos seniūnas
  tel.+37042246143
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVidmantas BlužasSidabravo seniūnijos seniūnas
  tel.+37042247649
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIngrida GladkienėSkėmių seniūnijos seniūnė
  tel.+37042245135
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Aušros a. 10, LT-82196, Radviliškis
  Adresas internete www.radviliskis.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188726247

  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Radviliškio rajono sav., Radviliškio miesto sen., Radviliškis, Aušros a. 10, LT-82196
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Vietinė rinkliava mokama prieš išduodant leidimą mokamuoju pavedimu banke ar kitoje kredito įstaigoje į Savivaldybės biudžeto sąskaitą. Rinkliavos dydžiai ir apmokėjimo tvarka - pateikiami kainoraštyje.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos