Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia. Prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, turintys pensininko, neįgaliojo ar moksleivio pažymėjimą, taip pat tautodailininkai, turintys tautodailininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo pagaminta produkcija, vietinės rinkliavos mokesčio nemoka.

Sumokėta rinkliava gali būti grąžinama, jei:

·      sumokėta daugiau negu Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

·      leidimu prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešose vietose nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą.

Viešoji vieta – tai vieta, kuri yra nuolat ar nustatytu laiku prieinama visuomenei ar jos daliai laisvai ar komerciniu, narystės pagrindu ar kitaip, yra naudojama verslo, pramogų ar kitais teisėtais tikslais, suderinus su viešosios vietos savininku.

Prekyba ir paslaugų teikimas viešosiose vietose – veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, paslaugų teikimu iš (nuo) laikinųjų įrenginių, kioskų, specializuotų automobilių, paviljonuose, gamyba, prekyba bei vartojimu nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose (nestacionariosiose lauko kavinėse), išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, neįruošiant atskirų prekybos vietų.

Atvejai:

1. Leidimo išdavimas;

2. Leidimo dublikato išdavimas;

3. Leidimo papildymas;

4. Leidimo patikslinimas;

5. Leidimo galiojimo sustabdymas;

6. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

7. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia. Prekiaujantys miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, turintys pensininko, neįgaliojo ar moksleivio pažymėjimą, taip pat tautodailininkai, turintys tautodailininko pažymėjimą ir prekiaujantys savo pagaminta produkcija, vietinės rinkliavos mokesčio nemoka.

Rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteikimą galioja Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir įskaitoma į Savivaldybės biudžetą. Rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteikimą moka asmenys, kurie ketina prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešose vietose. Sumokėta rinkliava gali būti grąžinama, jei:

·      sumokėta daugiau negu Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

·      leidimu prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės teritorijos viešose vietose nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

Prašymą visais atvejais suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 
Paslaugos inicijavimas
  1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymo formą.
Prašymo nagrinėjimas
  1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
  1. Paslaugos gavėjui (leidimas) išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymą.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Dokumentą, liudijantį, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.
  4. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).
  5. Vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
  1. Papildomi dokumentai iš valstybės registrų, informacinių sistemų ar kitų viešojo administravimo subjektų negaunami.

Vietinė rinkliava neimama iš asmenų: - prekiaujančių miško gėrybėmis, taip pat savo sklypuose užaugintomis uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, turinčių pensininko, neįgaliojo ar moksleivio pažymėjimą; - tautodailininkų, turinčių tautodailininko pažymėjimą ir prekiaujančių savo pagaminta produkcija.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Juodupės seniūnijos seniūnasValdas Adomonis
tel.+37045857175
mob. tel.+37061524296
[email protected]
Kamajų seniūnijos seniūnėLina Zolubienė
tel.+37045827175
mob. tel.+37065334914
[email protected]
Rokiškio miesto seniūnijos seniūnasArūnas Krasauskas
tel.+37045851948
mob. tel.+37069653055
[email protected]
Kazliškio seniūnijos seniūnėJustina Kazanavičienė
tel.+37045842725
mob. tel.+37062482711
[email protected]
Panemunėlio seniūnijos seniūnėDalia Dubenčiukienė
tel.+37045863332
mob. tel.+37061443701
[email protected]
Jūžintų seniūnijos seniūnasVytautas Stakys
tel.+37045844224
mob. tel.+37068231971
[email protected]
Pandėlio seniūnijos seniūnasAlgirdas Kulys
tel.+37045879260
mob. tel.+37061145416
[email protected]
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnėDalia Janulienė
tel.+37045852548
mob. tel.+37061565345
[email protected]
Kriaunų seniūnijos seniūnėAkvilė Šaltenė
tel.+37045841830
mob. tel.+37069007134
[email protected]
Obelių seniūnijos seniūnėJūratė Šinkūnienė
tel.+37045871638
mob. tel.+37068695523
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis
Adresas internete http://www.rokiskis.lt
Darbo laikas I-III 8.00-17.00, II-IV 8.00-18.00, V 8.00-13.00 (be pietų pertraukos)
Pietų pertraukos laikas 12.00-12.45 (išskyrus penktadienį).
Įmonės kodas 188772248
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Rokiškio rajono sav., Rokiškio miesto sen., Rokiškis, Sąjūdžio a. 1, LT-42136
Interneto svetainė:
Tel.:+37045871233
Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:5 darbo dienos