Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikla, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. 

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo papildymas;

D. Leidimo patikslinimas;

E. Leidimo galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

H. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba vykdantys asmenys, kurie yra nurodyti šio aprašo 9 punkte, išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šiaulių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikla, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. 

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką.

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių rajone viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo papildymas;

D. Leidimo patikslinimas;

E. Leidimo galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;

H. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba vykdantys asmenys, kurie yra nurodyti šio aprašo 9 punkte, išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šiaulių rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku elektroniniu parašu pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją, per e. pristatymas informacinę sistemą ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Priėmus sprendimą suteikti leidimą, leidimas yra pasirašomas seniūnijos seniūno arba pavaduojančio asmens.
 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimas išduodamas atvykus į seniūniją.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymą.
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją.
 3. Dokumentą, patvirtinantį mokesčio lengvatą (kai asmuo turi teisę į mokesčio lengvatą).
 4. Sumokėtą vietinės rinkliavos kvitą (jeigu mokama ne banko pavedimu).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Leidimas išduodamas vienai dienai arba mėnesiui

  1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A-342 ,,Dėl Konkrečių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietų Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“;
  2. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
  3. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo“;
  4. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-306 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;
  5. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. A-793 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. A-342 ,,Dėl Konkrečių prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietų Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
  6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“;
  7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
  8. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T-226 ,,Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
  9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“;

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVirginija RemeikienėMeškuičių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37041370633
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIndrė ŠklenikienėKužių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37041375441
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDaiva GlodenienėKuršėnų miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37041581954
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDovilė DegutienėŠiaulių kaimiškosios seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37041596692
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRaimonda DominauskaitėGinkūnų seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37041507025
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlma RuginienėGruzdžių seniūnijos specialistė
  tel.+37041372235
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVidmantas LubysRaudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas
  tel.+37041376615
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRina GedminienėŠakynos seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37041377636
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLigita RimkėBubių seniūnijos vyriausioji specialistė
  tel.+37041388684
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArtūras ŠulčiusKairių seniūnijos seniūnas
  tel.+37041374169
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAušra DoveikienėKuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37041581440
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
  Telefonas 
  Faksas 
  El. paštas
  + 370 41 59 66 42; +370 41 59 66 72
  [email protected]
  Darbo laikas     I-IV 8:00-17:00, V 8:00–15:45. Pietų pertrauka: 12:00–12:45
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263, LT-76337
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37041596642
  Veiksmas:Tikslią paslaugos suteikimo kainą galima sužinoti pridedamame kainoraštyje. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną atlikti paslaugos, ji atliekama nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos