Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą ar pagamintą produkciją.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo įmonių (aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, neįruošiant atskirų prekybos vietų)

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šilutės rajone viešosiose vietose išdavimą ir pratęsimą mokėti reikia. Už leidimo dublikato ir galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo pratęsimas;

D. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šilutės rajono savivaldybės X seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą ar pagamintą produkciją.

Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų prie veikiančių stacionarių viešojo maitinimo įmonių (aptarnavimo vietų išplėtimas prie stacionarių viešojo maitinimo įmonių, neįruošiant atskirų prekybos vietų)

Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šilutės rajone viešosiose vietose išdavimą ir pratęsimą mokėti reikia. Už leidimo dublikato ir galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.

Atvejai:

A. Leidimo išdavimas;

B. Leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo pratęsimas;

D. Leidimo galiojimo panaikinimas.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose. Leidimas galioja Šilutės rajono savivaldybės X seniūnijos teritorijoje. Asmuo turi pateikti raštišką prašymą tiesiogiai, atvykęs į seniūniją, atsiųsti paštu, per pasiuntinį, atsiųsti elektroniniu laišku pasirašytą prašymą paslaugos teikėjo el. p. adresu, ar pateikti prašymą elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Atvejai: A. Leidimo išdavimas. B. Leidimo pratęsimas. Asmuo turi pateikti:
 2. prašymą;
 3. įmonės įregistravimo pažymėjimą (juridiniai asmenys), verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą (fiziniai asmenys);
 4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą;
 5. dokumentą patvirtinantį veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.);
 6. vietinės rinkliavos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, kuriuose (mokėjimo paskirtyje) turi būti nurodyta seniūnija, kurioje numatoma vykdyti prekybą, teikti paslaugas;
 7. dokumentus (ūkininko pažymėjimas, žemės/ sodo sklypo nuosavybės dokumentai), patvirtinančius teisę į lengvatą;
 8. nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, jei asmenį, norintį įsigyti Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose atstovauja įgaliotas asmuo. C. Leidimo dublikato išdavimas; D. Leidimo galiojimo panaikinimas. Asmuo turi pateikti:
 9. Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr.
 10. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos. Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Jei prekiautojas netinkamai įformina prašymą arba pateikia ne visus reikiamus dokumentus, kurių reikia Leidimui išduoti, Kompetentinga institucija, kuriai pateiktas prašymas, per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir informuoja apie tai, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISGardamo seniūnijaViešojo administravimo specialistė
  tel.+37044143292
  mob. tel.+37068646204
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKintų seniūnijaRaštvedė
  tel.+37044147389
  mob. tel.+37065909483
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJuknaičių seniūnijaRaštvedė
  tel.+37044158618
  mob. tel.+37063004246
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRusnės seniūnijaViešojo administravimo specialistė
  tel.+37044158113
  mob. tel.+37065621449
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠvėkšnos seniūnijaRaštvedė
  tel.+37044148264
  mob. tel.+37065909472
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKatyčių seniūnijaRaštvedė
  tel.+37044141541
  mob. tel.+37065621382
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŠilutės seniūnijaŽemėtvarkos inžinierė
  tel.+37044162124
  mob. tel.+37069920567
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISUsėnų seniūnijaViešojo administravimo specialistė
  tel.+37044140118
  mob. tel.+37068782619
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSaugų seniūnijaViešojo administravimo specialistas
  tel.+37044146845
  mob. tel.+37069925726
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽemaičių Naumiesčio seniūnijaRaštvedė ir Viešojo administravimo specialistė
  tel.+37044159735
  mob. tel.+37065909485
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVainuto seniūnijaRaštvedė
  tel.+37044144359
  mob. tel.+37065909487
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Dariaus ir Girėno g. 1, LT- 99133, Šilutė
  Adresas internetewww.silute.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188723322
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šilutės rajono sav., Šilutės sen., Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos