Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. 
Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Savivaldybės teritorijoje organizuojamų masinių renginių metu prekybos viešąsias vietas nustato seniūnai.
Atvejai:
A. Leidimo išdavimas;
B. Leidimo dublikato išdavimas;
C. Leidimo papildymas;
D. Leidimo patikslinimas;
E. Leidimo galiojimo sustabdymas;
F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;
H. Leidimo galiojimo panaikinimas.
Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Zarasų miesto bei kitų Zarasų savivaldybės gyvenviečių viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos.
Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, Zarasų savivaldybės tarybos nustatytose vietose prekiaujantiems  savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija ir turintiems Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus išduotą išrašą turgavietėms ar Zarasų rajono sodininkų bendrijos nariams, turintiems nario galiojantį dokumentą; Zarasų rajono savivaldybės gyventojams turintiems pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimus (pateikusiems tai įrodančius dokumentus; tautodailininkams, turintiems tautodailininko sertifikatą; įmonių lauko kavinėms, padidinančioms stacionarios ar nestacionarios viešojo maitinimo įmonės aptarnaujamų vietų skaičių (už vieną iki 25 kv. metrų ploto vietą).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt
Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).
 

Suteikimo trukmė: 5 darbo dienos

Kaina: Gavėjas Zarasų rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188753461
Mokėti į Zarasų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
Nr. LT657300010002614394, ,,Swedbank”, AB, 
Įmokos kodas – 0202.

Už Leidimo išdavimą nustatomi vietinės rinkliavos dydžiai (eurais) sklbiami www.zarasai.lt svetainėje
http://www.zarasai.lt/informacija-seniuniju-teikiamos-paslaugos_4420 grafoje Dokumentai

 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. 
Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Savivaldybės teritorijoje organizuojamų masinių renginių metu prekybos viešąsias vietas nustato seniūnai.
Atvejai:
A. Leidimo išdavimas;
B. Leidimo dublikato išdavimas;
C. Leidimo papildymas;
D. Leidimo patikslinimas;
E. Leidimo galiojimo sustabdymas;
F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;
H. Leidimo galiojimo panaikinimas.
Už leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Zarasų miesto bei kitų Zarasų savivaldybės gyvenviečių viešosiose vietose išdavimą mokama vietinė rinkliava. Už leidimo dublikato išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą arba galiojimo panaikinimą rinkliavos mokėti nereikia.
Savivaldybės biudžetinės įstaigos atleidžiamos nuo vietinės rinkliavos.
Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, Zarasų savivaldybės tarybos nustatytose vietose prekiaujantiems  savo ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija ir turintiems Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus išduotą išrašą turgavietėms ar Zarasų rajono sodininkų bendrijos nariams, turintiems nario galiojantį dokumentą; Zarasų rajono savivaldybės gyventojams turintiems pensijos gavėjo arba neįgaliojo pažymėjimus (pateikusiems tai įrodančius dokumentus; tautodailininkams, turintiems tautodailininko sertifikatą; įmonių lauko kavinėms, padidinančioms stacionarios ar nestacionarios viešojo maitinimo įmonės aptarnaujamų vietų skaičių (už vieną iki 25 kv. metrų ploto vietą).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ww.epaslaugos.lt
Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Leidimas arba raštas su atsisakymu išduoti leidimą išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).
 

Atvejai:
A. Leidimo išdavimas. Asmuo turi pateikti:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Dokumentą, liudijantį, kad jam (arba įmonei) suteikta teisė verstis tam tikros rūšies prekių pardavimu.
3. Lengvatą patvirtinančio dokumento kopiją (jei priklauso lengvata).
4. Vietinės  rinkliavos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (rekomenduojame rinkliavą sumokėti po to, kai paslaugos vykdytojas informuos kokio dydžio rinkliavą reikia sumokėti).
B. Leidimo dublikato išdavimas;
C. Leidimo papildymas;
D. Leidimo patikslinimas;
E. Leidimo galiojimo sustabdymas;
F. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas;
H. Leidimo galiojimo panaikinimas
Asmuo turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą, kuriame būtina nurodyti išduoto leidimo išdavimo datą, Nr.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Siunčiant prašymą paštu, siunčiamas prašymas ir kitų dokumentų kopijos.
Teikiant prašymą elektroniniu būdu oficialiu seniūnijos elektroninio pašto adresu arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt, pateikiamos prašymo ir kitų dokumentų skaitmeninės kopijos, – skenuotos, fotografuotos ir pan.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-130 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.507833/asrm
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus   2016 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. I(6.6 E)-254 „Dėl Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Zarasų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e375ec60fc8e11e5a52397090a2fa158

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos vadovai – seniūnai:
Arvidas Saulius, tel. (8 385)  57 340, mob. 8 615 9277,
el. p. antaliepte@zarasai.lt;
Algirdas Lekaveckas, tel. (8 385)  36 345,
mob. 8 687 58688, el. p. antazave@zarasai.lt;
Jonas Šileikis, tel. (8 385)  36 785, mob. 8 686 17 688,
el. p. deguciai@zarasai.lt;
Darius Steponavičius, tel. (8 385) 56 135, mob. 8 686 61 839,
el. p. dusetos@zarasai.lt;
Vygirdas Žalkauskas, tel. (8 385) 36 011, imbradas@zarasai.lt,
Renius Kisielius, tel. (8 385)  59 222, mob. 8 686 38456,
el. p. renius,kisielius@zarasai.lt;
Gintautas Altanas, tel. (8 385)  36 219, mob. 8 610 10877,
el. p. suviekas@zarasai.lt;
Stanislovas Stankevičius, tel. (8 385)  58 241,
mob. 8 615 43121; el. p. turmantas@zarasai.lt;
Valdas Utka, tel. (8 385)  37 182, mob. 8 687 80131,
el. p. zarasusen@zarasai.lt;
Rima Zavackienė, tel. (8 385)  30 511, 8 694 02451
el. p. zarasu.m.sen@zarasai.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai, Zarasų
Adresas internetewww.zarasai.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt