Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Alytaus miesto savivaldybės administracija licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

 Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos kiekvienam adresui.

 

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

 

Licencija turi būti patikslinta, kai:

- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

- keičiamos arba numatomos papildomos mažmeninės prekybos vietos, keičiamas prekybos vietos adresas arba sandėlių, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai.

Licencijos galiojimas sustabdomas:

-       kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

-       jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas  TKĮ nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:

- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

- nustatomi licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai.

 

Paslaugos gavėjas pranešimą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas pranešime nurodytu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Alytaus miesto savivaldybės administracija licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

 Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos kiekvienam adresui.

 

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

 

Licencija turi būti patikslinta, kai:

- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

- keičiamos arba numatomos papildomos mažmeninės prekybos vietos, keičiamas prekybos vietos adresas arba sandėlių, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai.

Licencijos galiojimas sustabdomas:

-       kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

-       jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikinamas  TKĮ nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:

- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

- nustatomi licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai.

 

Paslaugos gavėjas pranešimą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas pranešime nurodytu būdu.

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą, sumoka rinkliavą pagal jam pateiktą apmokėjimo užduotį.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja gautą pranešimą, patikrina pateiktus dokumentus bei kitą paslaugai suteikti būtiną informaciją, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl paslaugai suteikti būtinos informacijos gavimo, esant poreikiui informuoja paslaugos gavėją dėl trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas priima sprendimą išduoti licenciją arba jos neišduoti ir parengia licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti. Licencija arba motyvuotas atsisakymas ją išduoti paslaugos gavėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus arba el. paštu, o užregistruotos Licencijos duomenys įrašomi į Licencijų informacinę sistemą (LIS).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos išdavimas:
 2. Pranešimas
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 4. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytas dokumentas ir jo vertimas į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas). Licencijos patikslinimas:
 5. Paraiška
 6. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 7. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis. Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas:
 8. Paraiška
 9. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 10. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą. Licencijos galiojimo panaikinimas:
 11. Paraiška
 12. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė. Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS arba elektroninio dokumento nuorašas iš paslaugos teikėjo veikloje naudojamos informacinės sistemos. Duomenys apie licencijas skelbiami https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Jeigu kreipiasi juridinio asmens įgaliotas asmuo, privalo būti pateikiamas įgaliojimas.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISKamilė AlbavičienėVerslo skyriaus specialistė
  tel.+37031555121
  mob. tel.+37062024483
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:Licencija išduodama ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo die
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos