Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami tabako gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

• keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

• keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

• keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas, papildymas. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

• juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

• papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus. Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas,

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami tabako gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

• keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);

• keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

• keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas, papildymas. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

• juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

• papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus. Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo (paraiškos) formą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paslaugos gavėjas užpildytą ir pasirašytą pranešimo (paraiškos) formą taip pat gali siųsti el. p. [email protected]).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą (paraišką) ir priima sprendimą patenkinti pranešimą (paraišką), arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo (paraiškos) papildymo, arba atmeta pranešimą (paraišką).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos teikėjas suveda duomenis į Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti ir informuojamas pranešime (paraiškoje) nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos išdavimas. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – Paslaugos gavėjas), savivaldybės administracijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:
 2. Pranešimą (1 priedas).
 3. Įgaliojimą, jeigu pranešimą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas). Licencijos patikslinimas (papildymas). Paslaugos gavėjas pateikia:
 5. Paraišką (2 priedas).
 6. Įgaliojimą, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 7. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Licencijos galiojimo sustabdymas. Paslaugos gavėjas pateikia:
 8. Paraišką (3 priedas).
 9. Įgaliojimą, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo. Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas. Paslaugos gavėjas pateikia:
 10. Paraišką (4 priedas).
 11. Įgaliojimą, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 12. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą. Licencijos galiojimo panaikinimas. Paslaugos gavėjas pateikia:
 13. Paraišką (5 priedas).
 14. Įgaliojimą, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 15. Licencijos, kurios galiojimą prašoma panaikinti, originalą (jeigu buvo išduotas).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISVietinio ūkio ir turto valdymo skyrius
  tel.+37044551294
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Savivaldybės administracija įspėja licencijos turėtoją, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos