Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Vilniaus miesto teritorijoje įsteigtose parduotuvėse, viešojo maitinimo įmonėse, kioskuose ir paviljonuose išduoda Vilniaus miesto savivaldybės...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau–Licencija) išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau–TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse - jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, vykdomajai institucijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Paprastai popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS, paslaugos gavėjui pageidaujant, gali būti išduodama popierinės formos licenciją.

Duomenys apie licencijas skelbiami:

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija turi būti patikslinta, kai:

1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys,

2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai:

1. juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla).

2. licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas, kai juridinis asmuo:

- pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;

- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai

- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;

- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;

- licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją Laižuvos g. 3, Mažeikiai ar per pasiuntinį, prašymą atsiuntus paštu Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, elektroniniu būdu: Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, per e. pristatymas informacinę sistemą juridinio asmens kodo 167371234 adresu arba jungiantis prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) tiesiogiai ar suaktyvinant šiame paslaugos aprašyme nurodytą paslaugos išorinį internetinį adresą.

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis: per e. pristatymas informacinę sistemą, elektroniniu paštu, arba Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) prisijungęs prie savo užsakytų paslaugų.

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), užpildo elektroninę prašymo formą, įkelia šiame aprašyme nurodytų pateikti dokumentų kopijas;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Licencijos išdavimo atveju 2.
 2. Paslaugos teikėjas: - patikrina pranešimą ir papildomus dokumentus, reikalingus licencijai išduoti, ir priima sprendimą patenkinti ar atmesti pranešimą arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo (patikslinimo); - ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licenciją ir įrašo duomenis į Licencijų informacinę sistemą; - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam popierinės formos licenciją arba patvirtinimą, kad jam išduota elektroninės formos licencija; - ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar įmonė atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus; - patikrina valstybės rinkliavos už licencijos išdavimą sumokėjimo faktą. 2.
 3. Jeigu paslaugos gavėjas pranešimo pateikimo Mažeikių rajono savivaldybės administracijai dieną neatitiko TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų, licencijos galiojimas panaikinamas. Apie licencijos galiojimo panaikinimą paslaugos gavėjas informuojamas pranešime nurodytu būdu.
 4. Licencijos papildym, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo arba galiojimo panaikinimo atvejais: 3.
 5. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo; 3.
 6. Esant teigiamam sprendimui, paslaugos teikėjas redaguoja licenciją licencijų informacinėje sistemoje, Elektroninių paslaugų portale atlieka užsakymo vykdymo veiksmus ir pateikia popieriniame formate redaguotą licenciją (jeigu pareiškėjas to prašė) ar informuoja paslaugos gavėją paraiškoje nurodytu būdu; 3.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Motyvuotas sprendimas neredaguoti licencijos paslaugos gavėjui įteikiamas paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Paraiška ar pranešimas pagal pateiktą pavyzdį atitinkamam atvejui (prident nurodytus dokumentus).
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką ar pranešimus pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 3. Mokėjimo pavedimas (kai teikiama paraiška) su banko žyma arba kvitas, kad sumokėta nustatyto dydžio rinkliava, kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISTurto valdymo ir priežiūros skyrius
  tel.+37044394045
  mob. tel.+37068733705
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasLaisvės g. 8, LT 89223, Mažeikiai
  Adresas internetehttp://www.mazeikiai.lt/
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Mažeikių rajono sav., Mažeikių sen., Mažeikiai, Laisvės g. 8, LT-89223
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Šis terminas taikomas sustabdant licencijos galiojimą, panaikinant licencijos galiojimo sustabdymą paaiškėjus ar atsiradus Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 13, 14 straipsniuose ir 15 str
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos