Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atvejai, dėl kurių interesantas gali kreiptis:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas); Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

2.1. įmonė pateikia prašymą išbraukti iš licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2.2. pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

2.3. pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

2.4. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas, kai įmonė, sustabdžiusi licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas; Licencijos galiojimas sustabdomas 3 atveju ir jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas kai licencijos turėtojas pašalina priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas ir apie tai informuoja licenciją išdavusią instituciją.

5. Licencijos verstis mažmenine tabako gaminiais galiojimo panaikinimas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją „vieno langelio“ patalpas,Kęstučio g. 4, Pakruojis, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Pareiškėjas nurodo kokiu būdu norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Atvejai, dėl kurių interesantas gali kreiptis:

1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

2. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas); Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

2.1. įmonė pateikia prašymą išbraukti iš licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2.2. pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

2.3. pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

2.4. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas, kai įmonė, sustabdžiusi licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas; Licencijos galiojimas sustabdomas 3 atveju ir jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas kai licencijos turėtojas pašalina priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas ir apie tai informuoja licenciją išdavusią instituciją.

5. Licencijos verstis mažmenine tabako gaminiais galiojimo panaikinimas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją „vieno langelio“ patalpas,Kęstučio g. 4, Pakruojis, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą. Pareiškėjas nurodo kokiu būdu norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo procesas:
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus ir pateikia paraišką.
 2. Su gauta paraiška supažindinamas savivaldybės administracijos direktorius, kuris uždeda rezoliuciją ir paskiria pagal kompetenciją paslaugos atlikimo vykdytojus, nurodo užduočių vykdymo terminus.
 3. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojas surenka visą reikalingą informaciją licencijai išduoti (papildyti, patikslinti ar kt.) ir remdamasis turima informacija rengia įsakymą kurį pasirašo administracijos direktorius elektroniniu parašu.
 4. Remiantis priimtu įsakymu informaciją apie išduotą (papildytą, patikslintą ar kt.) licenciją pateikia Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Interesantas informuojamas apie sprendimą išduoti licenciją ir jos išdavimą(papildymą, patikslinimą ar kt.) paraiškoje nurodytu būdu pateikiant Administracijos direktoriaus įsakymo elektroninį išrašą ir nuorodą į licenciją Licencijų informacinėje sistemoje.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, pateikia: 1.
 2. pranešimą, kuriame nurodomi šie duomenys: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data), mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, adresas ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas), jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris, taip pat aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai, sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti informaciją ir pranešimus, susijusius su pateiktu pranešimu, patvirtinimas, kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus; 1.
 3. jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, kartu su pranešime deklaruota informacija apie tai, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo, turi būti pateiktas tai patvirtinantis tos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kurioje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, ketinantis verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lietuvos Respublikoje, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ir jo vertimą į lietuvių kalbą. Tais atvejais, kai nurodytas teismo nuosprendis, nutarimas ar nutartis yra įsiteisėjęs, kompetentingos institucijos išduotame dokumente turi būti nurodyta jo įsiteisėjimo data; 1.
 4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava; 1.
 5. įgaliojimą, jeigu pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo; 1.
 6. pasirašytą informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma.
 7. Licencijai patikslinti turi būti pateikta: 2.
 8. paraiška; 2.
 9. patikslinimą pagrindžiantys dokumentai; 2.
 10. licencijos originalas, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiam licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją); 2.
 11. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava; 2.
 12. įgaliojimą, jeigu pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo; 2.
 13. pasirašytą informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma.
 14. Licencijos galiojimui sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti ar galiojimui panaikinti turi būti pateikta: 3.
 15. paraiška; 3.
 16. licencijos originalas (kai prašoma panaikinti licencijos galiojimą); 3.
 17. įgaliojimą, jeigu pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo; 3.
 18. pasirašytą informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISGitana Udrytė-ŠichovcovaTeisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37042169079
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Kęstučio g. 4, LT- 83152, Pakruojis
  Adresas internetewww.pakruojis.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas288733050
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Kęstučio g. 4, LT-83152
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37042169090
  Veiksmas:Per 3 d. d. nuo išdavimo išsiunčiamas patvirtinimas interesantui apie elektroninės licencijos išdavimą.
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Patikslinama licencija.
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos