Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Įmonė, praradusi licenciją ir norinti gauti jos dublikatą privalo apie tai paskelbti vietos spaudoje, nurodydama įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, licenciją išdavusios institucijos...

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas. A atvejis. Išdavimas. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams. B atvejis. Patikslinimas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu: a) įmonė pateikia prašymą išbraukti licencijoje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius; b) juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to pasikeičia licencijoje nurodyti duomenys; c) pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas; d) pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas; e) pasikeičia automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai. C atvejis. Galiojimo sustabdymas. Licencijos galiojimas sustabdomas jeigu įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos ir pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą. D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas įmonei pateikus prašymą ir dokumentus įrodančius, kad pažeidimai pašalinti (jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas licencijos turėtojui nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžiant įstatymus ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus). E atvejis. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, kai įmonė nebevykdo licencijoje nurodytos veiklos, likviduojama, reorganizuojama ar baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo. Pranešimą/prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). PASTABA. Prekiauti tabako gaminiais draudžiama: • farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigose, kultūros įstaigose, interneto kavinėse; • mažmeninės prekybos įmonėse, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos; • naudojantis prekybos automatais. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. El. paslaugos teikimo žingsniai: A atvejis. Išdavimas.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą išduoti licenciją arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo;
 4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroniniu būdu. B atvejis. Patikslinimas.
 5. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 6. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 7. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 8. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroniniu būdu. C atvejis. Galiojimo sustabdymas.
 9. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 10. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 11. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 12. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroniniu būdu. D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
 13. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 14. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 15. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
 16. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroniniu būdu. E atvejis. Panaikinimas.
 17. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
 18. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
 19. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas elektroniniu būdu.

Paslaugos teikimo proceso schema

Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. A atvejis. Išdavimas:
 2. Pranešimas;
 3. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (jeigu pranešimą pateikė kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo). Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo Savivaldybės administracijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia patvirtinimą, kad licencija išduota per Licencijų informacinę sistemą (LIS). B atvejis. Patikslinimas.
 4. Prašymas. C atvejis. Galiojimo sustabdymas.
 5. Prašymas. D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
 6. Prašymas;
 7. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą. E atvejis. Panaikinimas.
 8. Prašymas. PASTABA. Teikiant pranešimą/prašymą el. būdu reikia pateikti reikalaujamų dokumentų skaitmenines kopijas (skenuotą, fotografuotą, pan.). Įgaliojimas gali būti būti suteiktas ir per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEimantas TuskėnasBendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
  tel.+37045154101
  mob. tel.+37065661382
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasVytauto Didžiojo a. 1. LT-39143 Pasvalys
  Adresas internetehttp://www.pasvalys.lt
  Darbo laikaspirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val. penktadieniais 8.00 - 15.45 val.
  Įmonės kodas188753657
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pasvalio rajono sav., Pasvalio miesto sen., Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:C. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų