Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos gavėjai – tik juridiniai asmenys (toliau – įmonė).

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Išdavimas.

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Licencijos išduodamos įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Patikslinimas.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:

1. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

2. Keičiamos arba numatomos papildomos mažmeninės prekybos vietos, keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, keičiamas prekybos vietos adresas arba sandėlių, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiai).

Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar yra likviduota, taip pat licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų.

Pranešimą/paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Raseinių rajono savivaldybę, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pranešimus,

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslaugos gavėjai – tik juridiniai asmenys (toliau – įmonė).

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt

Išdavimas.

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Licencijos išduodamos įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Patikslinimas.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta, kai:

1. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

2. Keičiamos arba numatomos papildomos mažmeninės prekybos vietos, keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, keičiamas prekybos vietos adresas arba sandėlių, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiai).

Galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar yra likviduota, taip pat licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų.

Pranešimą/paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Raseinių rajono savivaldybę, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ar galiojimo panaikinimu galima gauti: telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo.
 3. Paslaugos vykdytojas suveda duomenis į Licencijų informacinę sistemą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Išdavimas.
 2. Nustatytos formos pranešimas.
 3. Įgaliojimas, jeigu pranešimą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo įmonės pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai įmonės pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia įmonei patvirtinimą, kad jai per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija. Patikslinimas.
 5. Paraiška.
 6. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 7. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.
 8. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją) už licencijos patikslinimą. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
 9. Paraiška.
 10. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 11. Dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą. Galiojimo panaikinimas.
 12. Paraiška.
 13. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJurgita MedveckienėBendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37042855910
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasV.Kudirkos g. 5, Raseiniai
  Adresas internetehttp://www.raseiniai.lt
  Darbo laikas8.00-17.00, penktadieniai 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12.45
  Įmonės kodas288740810
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Raseinių rajono sav., Raseinių miesto sen., Raseiniai, V. Kudirkos g. 5, LT-60150
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:1 darbo diena
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos