Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

B atvejis. Papildymas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildomos, jeigu įmonė pateikia prašymą papildyti licenciją naujais duomenimis.

C atvejis. Patikslinimas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

1) įmonė pateikia prašymą pakeisti licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2) pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

3) pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

4) pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

E atvejis. Galiojimo panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

B atvejis. Papildymas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildomos, jeigu įmonė pateikia prašymą papildyti licenciją naujais duomenimis.

C atvejis. Patikslinimas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

1) įmonė pateikia prašymą pakeisti licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

2) pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

3) pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

4) pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

D atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

E atvejis. Galiojimo panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo atveju: 1.
 2. Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kuriame nurodomi šie duomenys: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data); mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris; mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai; sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės); Pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi atitikti kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir turi būti įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, pranešimas pateikiamas, vadovaujantis Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalimi, pateikiant nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą. 1.
 3. Įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo; 1.
 4. Dokumentas, patvirtinantis įmonės registravimo faktą ir kitus registravimo duomenis Juridinių asmenų registre. 1.
 5. Dokumentas, patvirtinantis pastato, kurio patalpose bus vykdoma mažmenine prekyba tabako gaminiais, įregistravimo faktą nekilnojamojo turto registre. 1.
 6. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokamasis pavedimas arba kvitas gali būti pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).
 7. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimo atveju: 2.
 8. Paraiška išduoti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatą, kurioje nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą.
 9. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo atveju: 3.
 10. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; duomenys, kuriais prašoma papildyti licenciją; 3.
 11. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.
 12. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymo atveju: 4.
 13. Paraiška papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją; 4.
 14. Dokumentai, patvirtinantys papildomus duomenis.
 15. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimo atveju: 5.
 16. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data; prekybos vieta, jos adresas ir pavadinimas, jeigu turi pavadinimą; priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą; 5.
 17. Dokumentai, patvirtinantys nustatytų pažeidimų pašalinimą.
 18. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo atveju: 6.
 19. Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą, kuriame nurodoma: licencijos turėtojo rekvizitai, turimos licencijos numeris ir išdavimo data.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŠakių rajono savivaldybės administracija
  tel.+37034560750
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos