Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama įmonei, norinčiai panaikinti licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00045

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga skirta norintiems gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Šiame aprašyme aprašyti visi paslaugos atvejai: išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas.

A atvejis. Išdavimas. Licencijos versti mažmeninę prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

B atvejis. Patikslinimas. Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

a. Įmonė pateikia prašymą išbraukti iš licencijos joje įrašytas prekybos tabako gaminiais vietas ir (ar) sandėlius;

b. Pasikeičia licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas); jeigu nesikeičia kiti identifikuojantys duomenys;

c. Pasikeičia licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos pavadinimas ar adresas;

d. pasikeičia licencijoje įrašyto sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.

C atvejis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus, jam sustabdomas licencijos galiojimas. Galiojimo sustabdymo panaikinimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nustatytais atvejais.

D atvejis. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Pranešimą/prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Rezultatas:
Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas. Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja pranešimą ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta pranešimą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl pranešimo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas pranešime nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo paslaugos gavėjo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja licencijų registravimo žurnale ir elektroninėmis priemonėmis išsiunčia paslaugos gavėjui patvirtinimą, kad per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija. Paslaugos teikėjas patikrina, ar paslaugos gavėjas atitinka TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu paslaugos gavėjas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose reikalavimų.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Licencijos Išdavimas:
 2. Paslaugos gavėjas pateikia pranešimą atvykęs į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Įgaliojimas, jeigu pranešimą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam popierinės formos licenciją arba patvirtinimą, kad jam išduota elektroninės formos licencija. Patikslinimas.
 5. Paraiška.
 6. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 7. Dokumentus patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Galiojimo sustabdymo panaikinimas.
 8. Paraiška.
 9. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 10. Dokumentus, įrodančius pažeidimų pašalinimą. Panaikinimas.
 11. Paraiška.
 12. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISJustina GučiuvienėStrateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37038948342
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasUtenio a. 4 , Utena
  Adresas internetehttp://www.utena.lt
  Darbo laikasPirmadienis 8.00-17.00 val. Antradienis 8.00-18.00 val. Trečiadienis 8.00-18.00 val. Ketvirtadienis 8.00-17.00 val. Penktadienis 8.00-17.00 val. Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188710442
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Utenos rajono sav., Utenos miesto sen., Utena, Utenio a. 4, LT-28241
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:190 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato patikslinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:112 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos