Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: A atvejis. Už licencijos išdavimą Kalendorinės dienos; B atvejis. Už licencijos keitimą Kalendorinės dienos; C atvejis. Už licencijos dublikato išdavimą Kalendorinės dienos; D atvejis. Už licencijos galiojimo sustabdymą. Nemokama Kalendorinės dienos; E atvejis. Už licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą. Nemokama Kalendorinės dienos; F atvejis. Už licencijos panaikinimą. Nemokama Kalendorinės dienos

Kaina: Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Kauno miesto savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje.


Šilumos tiekimo licenciją šilumos tiekėjui (tiekiančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės administracija. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.


Atvejai:


A. Išdavimas. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.


B. Keitimas. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie pasikeitimus informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.


C. Dublikato išdavimas. Praradusiam Šilumos tiekimo licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, yra išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas".


D. Galiojimo sustabdymas. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu per nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų.


E. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai) pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją išduodančios institucijos sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.


F. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas kai:


1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;


2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;


3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;


4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;


5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.


Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to, kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo.Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.Paslaugos rezultatai išduodami asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).


1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Jei reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo arba jos pakeitimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją. Jei pateikti ne visi dokumentai ar jie reikalavimų neatitinka, – informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo.
4. Licencija išduodama asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama paštu.
5. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra raštu informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Tam, kad užsakytumėte paslaugą turite susikurti E. pristatymo dėžutę. Ji yra būtina paslaugos teikimui, kadangi galutinis paslaugos rezultatas (pvz. leidimas, licencija, pažyma) bus pristatytas į E. pristatymo dėžutę.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F62AD965997D/asr
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3F4B33788C2A/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Šilumos tiekimo licencijų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-700 „Dėl šilumos tiekimo licencijų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2009/priedai/t096700tvarka.doc

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gediminas Lankevičius
Būsto modernizavimo adminsitravimo ir energetikos skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +37037423976
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: 376 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: A atvejis. Už licencijos išdavimą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 20 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: B atvejis. Už licencijos keitimą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 20 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: C atvejis. Už licencijos dublikato išdavimą
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 0 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: D atvejis. Už licencijos galiojimo sustabdymą. Nemokama
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 0 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: E atvejis. Už licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą. Nemokama
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt
Paslaugos suteikimo kaina: 0 EUR
Trukmė: 30 Kalendorinės dienos
Komentaras: F atvejis. Už licencijos panaikinimą. Nemokama
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt