Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje.

Šilumos tiekimo licenciją šilumos tiekėjui (tiekiančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės administracija. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

Atvejai:

A. Išdavimas. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

B. Keitimas. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie pasikeitimus informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

C. Dublikato išdavimas. Praradusiam Šilumos tiekimo licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, yra išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas".

D. Galiojimo sustabdymas. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu per nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų.

E. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai) pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją išduodančios institucijos sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.

F. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas kai:

1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to, kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo.

Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos rezultatai išduodami asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

<

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo licencija – dokumentas, suteikiantis licencijos turėtojui teisę verstis šilumos tiekimu nustatytoje teritorijoje.

Šilumos tiekimo licenciją šilumos tiekėjui (tiekiančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės administracija. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje.

Atvejai:

A. Išdavimas. Licencijos išduodamos asmenims, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantiems šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.

B. Keitimas. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie pasikeitimus informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

C. Dublikato išdavimas. Praradusiam Šilumos tiekimo licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, yra išduodamas licencijos dublikatas su žyma „Dublikatas".

D. Galiojimo sustabdymas. Licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą, raštu per 5 darbo dienas įspėja apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu per nustatytą terminą licencijos turėtojas nepašalina įspėjimo pranešime nurodytų pažeidimų.

E. Galiojimo sustabdymo panaikinimas. Jei licencijos turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius, kad trūkumai (pažeidimai) pašalinti, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, licenciją išduodančios institucijos sprendimu licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.

F. Panaikinimas. Licencijos galiojimas panaikinamas kai:

1. Licenciją turintis asmuo pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2. Teisės aktų nustatyta tvarka įrodoma, kad licenciją turintis asmuo, kurio licencijos galiojimas tais pačiais metais jau buvo sustabdytas, pakartotinai pažeidžia nustatytąsias licencijuojamos veiklos sąlygas arba nepašalina pažeidimų per licenciją išduodančios institucijos nustatytą terminą;

3. Licencijos galiojimas sustabdytas, o licenciją turintis asmuo verčiasi licencijuojama veikla;

4. Juridinis asmuo likviduojamas ar pasibaigia dėl reorganizavimo;

5. Licenciją turintis fizinis asmuo miršta.

Sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo priima savivaldybės administracija per 10 darbo dienų po to, kai baigiama tikrinti licencijuojama veikla. Jeigu sprendimas dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo turi įtakos saugiam vartotojų aprūpinimui šilumos energija, jis gali įsigalioti ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo sprendimo priėmimo.

Prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Paslaugos rezultatai išduodami asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas patikrina, ar pareiškėjas ir jo pateikti dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jei reikalavimus atitinka, paslaugos vykdytojas rengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl licencijos išdavimo arba jos pakeitimo projektą ir administracijos direktoriui jį pasirašius, parengia licenciją. Jei pateikti ne visi dokumentai ar jie reikalavimų neatitinka, – informuoja pareiškėją dėl prašymo papildymo.
 3. Licencija išduodama asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama paštu.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Jei dokumentai, ar juos pateikęs pareiškėjas reikalavimų neatitinka, jis yra raštu informuojamas apie licencijos neišdavimo priežastis prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Teikiant prašymą dėl licencijos išdavimo ir keitimo:
 2. Prašymas. Prašyme, be kitų duomenų, turi būti nurodyta numatoma licencijuojamos veiklos teritorija, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
 3. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu arba išrašas apie įmonę iš Juridinių asmenų registro.
 4. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus.
 5. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
 6. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
 7. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
 8. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
 9. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu ir vadovo parašu.
 10. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
 11. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Teikiant prašymą dėl licencijos dublikato išdavimo:
 12. Laisvos formos prašymas išduoti šilumos tiekimo licencijos dublikatą.
 13. Motyvuotas paaiškinimas dėl licencijos originalo praradimo.
 14. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Teikiant prašymą dėl licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo:
 15. Laisvos formos prašymas.
 16. Licencijos originalas arba dublikatas (teikiant prašymą dėl panaikinimo).
 17. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISStasys ŠčiukaitisŪkio plėtros ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas
  tel.+37052858045
  mob. tel.+37062072338
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasElektrinės g. 8, Elektrėnai
  Adresas internetehttp://www.elektrenai.lt
  Darbo laikasPirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45
  Įmonės kodas188756190
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Rungos g. 5, LT-26110
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Elektrėnai, Elektrinės g. 8, LT-26108
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370652858000
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas: B atvejis. Šilumos tiekimo licencijos keitimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:D atvejis. Šilumos tiekimo licencijos galiojimo sustabdymas: Nemokama
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato galiojimo panaikinimas
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų