Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui Neringos savivaldybės teritorijoje ir suteikia teisę verstis šilumos tiekimu įmonėms, tiekiančioms iki 10 GWh šilumos per metus. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija suteikia teisę licencijos turėtojui užsiimti centralizuotai pagamintos šilumos pristatymo ir pardavimo šilumos vartotojams veikla. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos neterminuotam laikui tik vienam asmeniui Neringos savivaldybės teritorijoje ir suteikia teisę verstis šilumos tiekimu įmonėms, tiekiančioms iki 10 GWh šilumos per metus. Licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos asmenims, jeigu jie turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus ir neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestiniai ginčai), ir įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Įmonė, norinti gauti licenciją, pateikia nustatytosios formos prašymą ir reikiamus dokumentus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Licenciją išduodanti institucija nustato, ar įmonė, norinti įsigyti ar pakeisti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus tuos atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, arba įmonė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kreipėsi į Komisiją mokesčio mokėtojų prašymams dėl atsiskaitymo turtu nagrinėti dėl atsiskaitymo už šių mokesčių nepriemokas, delspinigius, baudas turtu), taip pat ar vykdo įsipareigojimus muitinei. Šiuo tikslu licenciją išduodanti institucija pateikia atsakingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios licenciją išduodančios institucijos prašymą pateikti reikiamus duomenis apie įmones, pageidaujančias įsigyti ar pakeisti licencijas, privalo per 15 dienų pateikti licenciją išduodančiai institucijai prašyme nurodytus duomenis.
 2. Licenciją išduodanti institucija, gavusi dokumentus, patikrina, ar šie dokumentai ir juose esanti informacija atitinka licencijų išdavimo reikalavimus (dokumentų ir duomenų atitiktis įmonės technologiniam, finansiniam ir vadybiniam pajėgumui), ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti (pakeisti) licenciją.
 3. Jeigu įmonė licenciją išduodančiai institucijai papildomai pateikia duomenis ar dokumentus arba juos pakeičia taip pašalindama aplinkybes, trukdančias išduoti (pakeisti) licenciją, ir tai padaro, iki licenciją išduodanti institucija priima sprendimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti (pakeisti) licenciją, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo ar pakeitimo dienos.
 4. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad įmonės pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo reikalavimus, licenciją išduodanti institucija turi teisę per 15 dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų duomenų ar dokumentų. Šiuo atveju sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo papildomų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Licenciją išduodanti institucija per 30 dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti licenciją arba pateikti įmonei pareiškėjai motyvuotą raštišką atsisakymą tai daryti. Jeigu pateikti ne visi duomenys ar dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų ar dokumentų pateikimo dienos.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymas.
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
 3. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
 4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
 5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
 6. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
 7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti.
 8. Dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už licencijų išdavimą, pakeitimą įmonės iniciatyva ar dublikatų išdavimą sumokėjimą.
 9. Licencijos pakeitimą sąlygojantys dokumentai.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISMedūnė Marija ŠveikauskienėVerslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37046952855
  mob. tel.+37069817196
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVilma KavaliovaStrateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriaus vedėja
  tel.846951259
  mob. tel.+37061131521
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasTaikos g. 2, LT-93121, Neringa
  Adresas internetehttp://www.neringa.lt
  Įmonės kodas188754378
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Neringos sav., Neringa, Taikos g. 2, LT-93123
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
  Trukmė:30 kalendorinių dienų
  Veiksmas:Licencijos pakeitimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato papildymas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų
  Veiksmas:Paslaugos rezultato dublikato išdavimas
  Paslaugos suteikimo kaina:20 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų